Fv. 460 GS Njervesanden – Nedre Njerve

Det skal bygges om lag 300 meter gang- og sykkelveg mellom Njervesanden og Nedre Njerve.

Foto av fv. 460 ved Njerve, uten GS-veg - Klikk for stort bildeFv. 460 ved Njerve Lasse Moen Sørensen

Området mellom Njervesanden og Spangereid er skoleveg og binder sammen boligfelt, strand og friområde med sentrum i Spangereid. Boligområdene på Njervesanden har om lag 1,7 km avstand til skolen, og det ligger derfor godt til rette for at barna skal kunne gå og sykle til skolen.
Det er prioritert å gjøre tiltak på fv. 460 mot frem til Grønnavika og GE Healthcare, og området fra Njervesanden mot Spangereid vil måtte håndtere tungtrafikken mot fabrikken også dersom det blir bygget ny veg fra E39. Sommerstid er det stor trafikk, både av kjørende, syklende og gående.

De første 300 meterne vest for Njervesanden mangler gang- og sykkelveg. Fra avkjørselen til Njerve er det et tilbud for gående og syklende på lokalvegnettet frem til denne møter eksisterende gang- og sykkelveg. Den manglende delen er ferdig regulert, sammen med gang- og sykkelveg frem til kryss mot Øvre Njerve og fv. 4078 mot Lyngdal. Sistnevnte strekk vil ikke bli prioritert bygget, som følge av at det er et tilbud på lokalvegnettet, men det vil bli vurdert etablering av fartshump, samt etablert god belysning for å sikre krysningspunktet mot Njerve.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, viktig næringsveg, styrke sentrumsfunksjon, fritid og turisme, bærekraftig transportvalg, hele Agder i bruk

Kartlenke for prosjektområdet

 

Veg: fv. 460
Fase: Planlegging
Kommune: Lindesnes
Trafikkmengde: 1.650,  8% tungtransport