Fv 475 ny veg til Arendal havn

Ny veg til Arendal havn som skal bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum

Foto. Innsnevring av veg på Eydehavn - Klikk for stort bildeFv 3502 Eydehavn Lasse Moen Sørensen    

Ny veg fra fv.410 Kystveien til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk gjennom Eydehavn sentrum. Eksisterende veg er smal og bratt, er ikke godkjent for modulvogntog og det er mange utkjørsler som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Ny veg vil lede tungtrafikken og noe annen trafikk utenom sentrum og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet. Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.

Som en del av prosjektet bygges det gang- og sykkelveg fra Eydehavn skole til Arendal havn.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning. 19 mill. av fylkeskommunens andel er finansiert med fylkeskommunens koronatiltakspakke.

Mer om prosjektet finnes på storymap, du finner informasjonen ved å trykke her

 

Klimatiltak i prosjektet

Agder fylkeskommune har klare mål om å redusere klimagassutslipp fra sine prosjekter. Som en del av dette var reduksjon av klimagassutslipp bli en del av tildelingskriteriet på Fv.410 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn. Ytterligere reduksjon i klimagassutslipp etter tildeling vil medføre bonus for entreprenøren. 
Klimagassutslipp i prosjektet beregnes ved hjelp av VegLCA.

Mer informasjon om VegLCA kan finnes på https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo-og-omgivelser/klima/klimagassreduksjoner-i-anlegg-og-drift/

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, samfinansiering, tilrettelegge for næringstrafikk, styrket sentrumsfunksjon, tilrettelegge for videre utvikling

Veg Fv 475
Fase Utlysning
Kommune Arendal
ÅDT 3100, 9% tungtransport
Til toppen