Fv 475 ny veg til Arendal havn

Det bygges ny veg fra Neskilen til Arendal havn, for å bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum.

Foto. Innsnevring på fv. 3502 på Eydehavn, som i dag er eneste adkomst til havneområdet - Klikk for stort bildeFv. 3502 gjennom Eydehavn Lasse Moen Sørensen

Ny veg fra fv. 410 Kystveien ved Neskilen til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk gjennom Eydehavn sentrum. Eksisterende veg er smal og bratt, er ikke godkjent for modulvogntog. Den har i tillegg mange utkjørsler, som gir et uoversiktlig trafikkbilde.
Ny veg vil lede tungtrafikken og noe annen trafikk utenom sentrum og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet. Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.

Som en del av prosjektet bygges det gang- og sykkelveg fra Eydehavn skole til Arendal havn.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning. 19 mill. kroner av fylkeskommunens andel er finansiert med fylkeskommunens koronatiltakspakke.

Prosjektets storymap

 

Klimatiltak i prosjektet

Agder fylkeskommune har klare mål om å redusere klimagassutslipp fra sine prosjekter. Som en del av dette var reduksjon av klimagassutslipp bli en del av tildelingskriteriet på fv. 410 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn. Ytterligere reduksjon i klimagassutslipp etter tildeling vil medføre bonus for entreprenøren. 
Klimagassutslipp i prosjektet beregnes ved hjelp av VegLCA.

VEGLCA hos Statens vegvesen

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, samfinansiering, tilrettelegge for næringstrafikk, styrket sentrumsfunksjon, tilrettelegge for videre utvikling

 

Veg: fv. 475
Fase: Byggefase
Kommune: Arendal
Trafikkmengde, ÅDT:  3100, 9% tungtransport (gjelder for fv. 3502 gjennom Eydehavn)