Fv 475 ny veg til Arendal havn

Det bygges ny veg fra Neskilen til Arendal havn, for å bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum.

Dronefoto av ny vei til Arendal havn - Klikk for stort bildeNy vei mellom Arendal havn og Neskilen bygges her til høyre i bildet. Gammel vei gjennom tettbebyggelsen til venstre

Ny veg fra fv. 410 Kystveien ved Neskilen til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk gjennom Eydehavn sentrum. 
Eksisterende veg, fv. 3502, er smal og bratt, og ikke godkjent for modulvogntog. Den har i tillegg mange utkjørsler, som gir et uoversiktlig trafikkbilde.

Den nye vegen får vegnummer fv. 475. Dette prosjektet er fase 1 av den nye vegen. 
Prosjektet vil lede tungtrafikken og noe annen trafikk utenom sentrum, og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet.
Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.
Det arbeides samtidig med å planlegge fase 2 av fv. 475 videre mot E18, Neskilen - Heftingsdalen. 

Som en del av prosjektet bygges det gang- og sykkelveg fra Eydehavn skole til Arendal havn.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning. 

Prosjektet åpnes sommeren 2024. 

Kartlenke til eksisterende veg gjennom området

Prosjektets storymap

 

Klimatiltak i prosjektet

Agder fylkeskommune har klare mål om å redusere klimagassutslipp fra sine prosjekter. Som en del av dette var reduksjon av klimagassutslipp bli en del av tildelingskriteriet på fv. 475 ny veg til Arendal havn, Eydehavn. Ytterligere reduksjon i klimagassutslipp etter tildeling vil medføre bonus for entreprenøren. 
Klimagassutslipp i prosjektet beregnes ved hjelp av VegLCA.

VEGLCA hos Statens vegvesen

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, samfinansiering, tilrettelegge for næringstrafikk, styrket sentrumsfunksjon, tilrettelegge for videre utvikling

 

Veg: fv. 475
Fase: Byggefase
Kommune: Arendal
Trafikkmengde: 3.100 ÅDT, 9% tungtransport (gjelder for fv. 3502 gjennom Eydehavn)