Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør er regionalt samarbeid mellom Agder,  Vestfold og Telemark fylkeskommuner, som skal arbeid som fremmer jernbanesaker som angår de tre partene og som ser jernbaneutbygging over fylkesgrenser i en større sammenheng. 

I behandlingen av Agder fylkeskommunes handlings- og økonomiplan 2024-2027 (sak 24/23) ble det vedtatt at Agder fylkeskommune trekker seg fra samarbeidet fra 1. januar 2024. 

I Jernbaneforum Sørs møte 21. februar 2024 ble fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, valgt som leder frem til sommeren 2024.  Agder fylkeskommune fortsetter administrasjon frem til sommeren 2024.

Historikk

Jernbaneforum Sør ble opprettet i 1992 og er et politisk og administrativt samarbeid. Samarbeidet har vært organisert som et interkommunalt politisk råd,  med mandat å arbeide for en høyest mulig nasjonal prioritering av jernbaneutbygging i regionen og for en ny, mer moderne jernbanetrasé mellom Oslo og Stavanger. Dette innebærer høyhastighetsbane på hele strekningen Oslo til Stavanger (kalt Sørvestbanen). En viktig forutsetning for dette vil være sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Rogaland fylkeskommune trakk seg fra samarbeidet i 2023/2024. 

Møtevirksomhet og organisering

Agder fylkeskommune har det administrative ansvaret for driften av forumet, i tett samarbeid med administrasjonene i Vestfold og Telemark  fylkeskommuner.  

I lenken under ser du saker som har vært behandlet i forumet frem til 2023. 
Møtekalender

Politisk leder av forumet er Arne Thomassen.
E-post: arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Hjemmeside

Jernbaneforum Sør

På forumets hjemmesider finner du oversikt med kontaktinformasjon til medlemmene i forumet samt rapporter som forumet har utarbeidet. Her ligger også uttalelser forumet har gjort, årsrapporter og andre rapporter forumet har utarbeidet. Her ligger også kart og kalkulerte reisetider med fremtidens jernbanen (Sørvestbanen) og mye mer.  

Den årlige konferansen - Jernbaneforum 

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, arrangerer Jernbaneforum Sør, en årlig konferanse med navn JERNBANEFORUM.  Se mer på konferansens nettsider. 

Jernbaneforum - årlig konferanse