Spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den vanlige opplæringen.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Før det eventuelt blir gjort vedtak om spesialundervisning, skal skolen kartlegge eleven og prøve ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen.  Spesialundervisning skal gi deg mulighet til å nå realistiske mål, hvis dette ikke er mulig innenfor vanlig opplæring.

 Du får utfyllende informasjon i veilederen om spesialundervisning

Saksgang for spesialundervisning – fra bekymring til vedtak

  1. Skolen, eleven selv eller foresatte er bekymret for at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen.
  2. Skolen kartlegger eleven og prøver ut aktuelle former for tilpasset opplæring.
  3. Skolen sender henvisning til PP-tjenesten.
  4. PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering, som er en utredning av elevens behov og anbefaling av tiltak.
  5. Skolen vurderer, og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning, og fatter enkeltvedtak.
  6. Dersom eleven har rett til spesialundervisning, lager skolen en individuell opplæringsplan (IOP), og starter med spesialundervisningen.
  7. Spesialundervisningen blir hvert år evaluert i en årsrapport. På bakgrunn av denne vurderer skolen om spesialundervisningen skal justeres eller opphøre.

Du kan lese mer om saksgangen hos Utdanningsdirektoratet.

Rett, men ingen plikt til å motta spesialundervisning

Du og/eller dine foresatte har en selvstendig rett til å kreve at skolen undersøker om du har behov for spesialundervisning.

Selv om du har rett til spesialundervisning, kan du og/eller foresatte velge om du faktisk skal ha spesialundervisning. Du har ingen plikt til å motta spesialundervisning. Les om rett til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1

Individuell opplæringsplan (IOP)

Dersom du har vedtak om spesialundervisning, skal du ha en individuell opplæringsplan (IOP). En IOP viser hvilke mål opplæringen skal ha, hva som skal være innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Det er skolen som har ansvar for å lage planen, men du/foresatte skal medvirke.

Ved skoleårets slutt skal skolen lage en årsrapport som vurderer alle sidene ved spesialundervisningen som er gitt, blant annet om målene som sto i IOP er nådd. Årsrapporten skal sendes i kopi til deg/foresatte og til PP-tjenesten.

Les mer om individuell opplæringsplan (IOP) hos Utdanningsdirektoratet).

Bestemmelser om spesialundervisning står i opplæringsloven § 5-4.