Agder-aktører med i EU-prosjekt om utvikling av Jyllandskorridoren

Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier for et prosjekt om utvikling av effektiv og miljøvennlig transport i Jyllandskorridoren. Prosjektet ble bevilget støtte fra EUs Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak i desember. Prosjektet startet opp 1.januar og løper ut 2025. Det totale budsjettet er på 2,4 millioner Euro – hvorav ca. 10,2 millioner kroner for de norske partnerne.

Prosjektets partnerskap (i alt 26 organisasjoner) består av regionale myndigheter, kommuner, havner og terminaloperatører, transportoperatører, produsenter og distributører av bærekraftig drivstoff og energi, samt næringslivsorganisasjoner/klynger i Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland.

De forventede resultatene fra prosjektet er:

 • Beregning av korridorens klimaavtrykk og sosioøkonomiske effekter.
 • Forslag til og test av nye og/eller forbedrede transportløsninger på vei/jernbane og sjø mellom Norge og Danmark.
 • Handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei, sjø og alternative drivstoffer i et grenseoverskridende perspektiv.
 • Test av løsninger/metoder for å redusere utslipp fra sjøfart, bane- og veitransport.
 • Forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (evt. også Sverige) om oppgradering av transportinfrastruktur på vei, bane og sjø, samt for alternative drivstoff.
 • Avtaler med aktører om videre dialog og samarbeide, eventuell etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren som involverer myndigheter, havner, transportoperatører og vareeiere i næringslivet.

Dette vil på lengre sikt legge grunnlag for reduserte utslipp og mindre forurensning fra transport, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen for sjø, jernbane og vei, et bedre transporttilbud med høyere frekvens, samt eventuelle avtaler mellom statene om investeringer i transportinfrastruktur.

Prosjektet har direkte forankring i Regionplan Agder 2030 som slår fast at det er viktig å sikre nasjonale og internasjonale transportforbindelser med god tilkobling til EUs hovedtransportnettverk gjennom Jyllandskorridoren. «Deltakelse i prosjektet vil støtte opp om regionplanens ambisjon om å definere og etablere en sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, med effektive knutepunkter for person- og godstransport. Dette gjelder også målet om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane», sier rådgiver Vidar Ose i Avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune. Ifølge Ose kan prosjektet også bidra til å utvikle Agder som et knutepunkt for produksjon av grønt hydrogen.

Om Jyllandskorridoren

Kart som viser Jyllandskorridoren - Klikk for stort bildeJyllandskorridoren - transportkorridor mellom det kontinentale Europa og Norge Vestfold og Telemark fylkeskommune

Jyllandskorridoren er et transportnett som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinent. Det går daglige ferger fra Kristiansand, Larvik og Langesund til Hirtshals, samt fra Rogaland og mellom Frederikshavn og Gøteborg. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er ellers viktig for næringslivets transporter både i Norge og Danmark.

Partnere fra Agder:

 • Agder fylkeskommune
 • Business Region Kristiansand
 • Kristiansand havn
 • Bykle kommune
 • Kvinesdal kommune
 • CargoNet (godstogoperatør)
 • Greenstat Energy A/S i Arendal (energiselskap med en stor portefølje av grønne hydrogen-prosjekter i Norge, spesielt rettet mot maritim sektor)
 • H2 House Norge i Grimstad (kompetansesenter for fornybar med særlig fokus på hydrogen)

Om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021 - 2027

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak er et program under EUs regionale utviklingsfond som har som formål å løse grenseoverskridende utfordringer. Programmet har et budsjett på 140 millioner Euro og omfatter Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo i Norge. Västra Götaland, Halland og Skåne i Sverige. Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland i Danmark.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak