Likestillingskonferansen 2021 - 1. desember 2021

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tusen takk for invitasjonen til å være med i dag og åpne Likestillingskonferansen 2021. 

I dag setter vi et veldig viktig tema på dagsorden. 

Vi vet at mennesker i Norge diskrimineres på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, med mer. 

Vi vet også at diskriminering påvirker menneskers mulighet til livsutfoldelse, tilgang til bolig, og tilgang til arbeid. 

Det de ulike formene for diskriminering har til felles er at enkeltpersoner reduseres til representanter for en gruppe, basert på sitt utseende, sitt navn eller sin bakgrunn. 

Rasisme og diskriminering skaper frykt og er ødeleggende for den tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap.


I 2019 lanserte Solberg-regjeringen en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion

Hele Stortinget stilte seg bak planen.

I handlingsplanen konkluderer man med at «Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. 

Dette må vi ta vare på. 

Samtidig påpeker planen at «rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet».

Det er ingen grunn til å tro at situasjonen i Agder er annerledes enn i landet for øvrig.

Dette må vi være var for, og jobbe for å forhindre.

Integreringsbarometeret har siden 2005 tatt temperaturen på holdninger til innvandring og integrering i Norge. 


Jeg vil gjerne trekke frem noen funn herfra i dag.

-    20%, altså 1 av 5, av de spurte mener at etnisk tilhørighet har betydning for arbeidsmoral.
-    45% sier de er skeptiske til personer med muslimsk tro, samtidig sier 25% at de er skeptiske til personer med kristen tro.
-    78%, altså 4 av 5 av de spurte, mener at det forekommer diskriminering av innvandrere ved ansettelser. 

Tallene viser at vi har en lang vei å gå når det gjelder inkludering av personer med en annen etnisk tilhørighet og hudfarge i det norske samfunnet.   


Vi vet også at forskning har påvist diskriminering i det norske arbeidsmarkedet.

Innvandrere og deres etterkommere rammes av negative stereotypier i ansettelsesprosesser. 

Fremmedklingende navn) og religiøs tilhørighet reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju.

Dette må vi bekjempe, og vi må gjøre det sammen.


I Agder har vi sammen satt oss som mål at det skal skje betydelige forbedringer når det gjelder likestilling, inkludering og fysisk og psykisk helse i vårt Agder innen 2030. 

Levekår skal opp, klimautslipp skal ned!

Vi skal jobbe sammen og handle systematisk og kunnskapsbasert for å styrke likestillingen og bedre levekårene.

Alle skal ha like muligheter til å delta, på alle samfunnsområder!

I handlingsprogrammet vårt har vi også forpliktet oss til å jobbe systematisk mot alle former for diskriminering i arbeidslivet, for å sikre likestilling og mangfold. 

Likestilt arbeidsliv er et godt eksempel på dette.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber praktisk, systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold i bedrifter. 

Mangfold på arbeidsplassen er og skal være smart, lønnsomt, og motiverende. 

Til nå er 13 virksomheter, både private og offentlige, sertifisert, og 18 nye er i gang. 

Vi i Agder fylkeskommune er en av disse sistnevnte og vi jobber nå målrettet for å bli sertifisert innen ordningen. 


Arbeidet mot diskriminering og rasisme inngår i Agders innsats for å bedre levekårene.

Å få flest mulig ut i jobb er noe av det viktigste vi gjør. 

Vi må få rundt 6500 flere egder i arbeid for å komme på landsgjennomsnittet når det gjelder sysselsetting. 

Og vi vet at det er stort behov for personer med fagbrev i arbeidsmarkedet på Agder fremover. 

For at vi skal lykkes her er vi avhengige av et arbeidsliv og en opplæringsarena som har plass til alle. 

Over tid har det vært en utfordring å skaffe nok lærlingeplasser for å dekke behovet i fagopplæringen.

Dette jobber vi hardt med.

Vi vet også at lærlinger, og spesielt gutter, med et utenlandskklingende navn har enda større utfordringer med å skaffe seg læreplass enn befolkningen forøvrig. 

Sånn skal det definitivt ikke være, og vi jobber målrettet for å få til en endring. 

Avslutning
For vi ønsker å bo i et Agder basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse. 

Hvor alle har lik mulighet for deltagelse og opplevelsen av å høre til.

Politikere nasjonalt, regionalt og lokalt kan vedta lover og handlingsplaner, men å jobbe mot rasisme og diskriminering krever en felles innsats fra hele lokalsamfunnet.

Skal vi endre kunnskap og holdninger trenger vi å skape oppmerksomhet, debatt og deltakelse omkring disse temaene. 

Likestillingskonferansen 2021 er et viktig bidrag i så måte.

Med disse ordene ønsker jeg dere lykke til med konferansen!