Bli kjent med oss som arbeidsgiver

Vi ønsker å være en attraktiv og framoverlent fylkeskommune. Våre verdier og visjoner er grunnlag for arbeidet med å nå dette målet. 

Hvem er vi?

Agder fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansevirksomheter.

Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan som styres av et folkevalgt fylkesting.

Agder fylkeskommune har ca. 3 000 ansatte med høy kompetanse som arbeider med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for:

 • 18 videregående skoler med over 11 000 elever og 3 000 løpende lærekontrakter
 • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
 • SMI-skolen i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinsk institusjon)
 • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
 • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
 • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder
 • et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner og 3 000 ansatte

Hvem jobber vi for?

Førende prinsipper

Våre ni førende prinsipper definerer hvordan vi må være for å løse samfunnsoppdraget. Prinsippene skal reflekteres i fylkeskommunens holdninger og handlinger, samt måten vi organiserer arbeidet på i fylkeskommunen.

 • Åpenhet og tillit
 • Samhandling på tvers, internt og eksternt
 • Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum
 • En robust og fleksibel fylkeskommune
 • En synlig fylkeskommune
 • Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring
 • Innovasjon og kontinuerlig forbedring
 • Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse
 • En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

Hvem ønsker vi å være?

Mennesker som jobber sammen rundt et bord. - Klikk for stort bilde Kjell Inge Søreide

Tillitsbasert medarbeiderskap

I Agder fylkeskommune leder og samhandler vi basert på åpenhet og tillit, både internt og eksternt. Tillit innebærer at vi som et grunnleggende utgangspunkt stoler på hverandre og på våre samarbeidspartnere og deres kompetanse. Tillit kommer ikke av seg selv, men krever noe av hver enkelt av oss. Vår organisasjon preges av tillit gjennom:

 • Deling: Vi deler og etterspør kompetanse og informasjon, og drøfter ting i fellesskap, slik at vi lærer og forbedrer beslutningsgrunnlaget vårt og unngår konkurranse- og forhandlingskultur.
 • Trygghet: Vi har rom for å prøve og feile, og er åpne for nye løsninger, slik at vi lærer og får til kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Selvstendighet: Innenfor gitte rammer har vi stor frihet til å løse oppgavene våre.
 • Lojalitet: Lojaliteten er alltid seende, kritisk og verdiforankret og innebærer en sterk grad av to (likeverdige) parter som kommuniserer aktivt sammen. Vi bidrar konstruktivt i beslutningsprosesser, og er lojale til politiske vedtak og administrative beslutninger.
 • Tilbakemeldinger: Vi er gode til å gi hverandre konkrete og nyttige tilbakemeldinger og anerkjennelse, slik at vi sammen kan bli enda bedre.

Mestringsorientert ledelse

I Agder fylkeskommune er vi opptatt av lederskap som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger. På den måten vil vi som medarbeidere oppleve mestring og yte vårt beste.

Viktige elementer i mestringsorientert lederskap er å gi

 • retning – hvor skal vi? (roller, krav og mål)
 • mening – hvorfor skal vi dit? (motivasjon) l Individuell oppmerksomhet og støtte – hva trenger jeg for å gjøre jobben?

Dette betyr i praksis at lederne

 • gir individuelt tilpasset selvstendighet i dialog med den ansatte
 • gir konkrete og nyttige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres
 • gir nyttige råd og konkret støtte som fremmer gode arbeidsprestasjoner
 • tilbyr utfordringer, læring og utvikling
 • sørger for at medarbeideren får æren hvis han/hun bidrar med noe spesielt bra
 • snakker på en konstruktiv, positiv og inspirerende måte
 • anerkjenner den enkeltes unike egenskaper og personlighet
 • støtter og utvikler medarbeiderens mestringstro (jeg kan) og selvfølelse (jeg betyr noe).
 • er tilgjengelige fysisk og mentalt og sørger for at andre føler seg «sett»
 • er tydelige på forventninger og rammer for arbeidet
 • involverer medarbeiderne
 • er imøtekommende og rause