Organisasjonspolitikk i Agder fylkeskommune – sammen skal vi løfte landsdelen!

For å realisere strategien vår, Regionplan Agder 2030, er vi avhengig av at hele organisasjonen drar i samme retning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For å konkretisere en retning har vi en organisasjonspolitikk. Den skal guide oss til å gjøre de riktige tingene så vi kommer dit vi skal. Organisasjonspolitikken kan defineres som handlinger, holdninger og verdier som medarbeidere og ledere står for og praktiserer i vårt forhold til hverandre.

I Agder fylkeskommune ligger de førende prinsippene, i tillegg til tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert lederskap, til grunn for måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på.

1. Samfunnsoppdraget og organisasjonspolitikk

Organisasjonspolitikk kan defineres som handlinger, holdninger og verdier som medarbeidere og ledere står for og praktiserer i vårt forhold til hverandre. I Agder fylkeskommune ligger de førende prinsippene, i tillegg til tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert lederskap, til grunn for måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på.

Vi skal utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Vi skal arbeide for at likestilling og mangfoldsarbeid er en integrert del av fylkeskommunens måte å tenke og jobbe på.

Fylkeskommunen skal være i stand til å løse sine oppgaver både som myndighetsutøver, demokratisk arena, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.

I dette arbeidet har ledere og medarbeidere et felles ansvar for å praktisere organisasjons-politikken og skape en organisasjonskultur preget av tillit, åpenhet og medbestemmelse.

2. Førende prinsipper

Våre ni førende prinsipper definerer hvordan vi må være for å løse samfunnsoppdraget. Prinsippene skal reflekteres i fylkeskommunens holdninger og handlinger, samt måten vi organiserer arbeidet på i fylkeskommunen.

 • Åpenhet og tillit
 • Samhandling på tvers, internt og eksternt
 • Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum
 • En robust og fleksibel fylkeskommune
 • En synlig fylkeskommune
 • Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring
 • Innovasjon og kontinuerlig forbedring
 • Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse
 • En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

3. Tillitsbasert medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til den jobben vi skal gjøre og til hverandre som kolleger, ledere og medarbeidere i organisasjonen. I Agder fylkeskommune leder og samhandler vi basert på åpenhet og tillit, både internt og eksternt. Tillit innebærer at vi som et grunnleggende utgangspunkt stoler på hverandre og på våre samarbeidspartnere og deres kompetanse.Tillit kommer ikke av seg selv, men krever noe av hver enkelt av oss. Vår organisasjon preges av tillit gjennom:

 • Deling: Vi deler og etterspør kompetanse og informasjon, og drøfter ting i fellesskap, slik at vi lærer og forbedrer beslutningsgrunnlaget vårt og unngår konkurranse- og forhandlingskultur.
 • Trygghet: Vi har rom for å prøve og feile, og er åpne for nye løsninger, slik at vi lærer og får til kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Selvstendighet: Innenfor gitte rammer har vi stor frihet til å løse oppgavene våre.
 • Lojalitet: Lojaliteten er alltid seende, kritisk og verdiforankret og innebærer en sterk grad av to (likeverdige) parter som kommuniserer aktivt sammen. Vi bidrar konstruktivt i beslutningsprosesser, og er lojale til politiske vedtak og administrative beslutninger.
 • Tilbakemeldinger: Vi er gode til å gi hverandre konkrete og nyttige tilbakemeldinger og anerkjennelse, slik at vi sammen kan bli enda bedre.

4. Mestringsorientert ledelse

I Agder fylkeskommune er vi opptatt av lederskap som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger. På den måten vil vi som medarbeidere oppleve mestring og yte vårt beste.

Viktige elementer i mestringsorientert lederskap er å gi

 • retning – hvor skal vi? (roller, krav og mål)
 • mening – hvorfor skal vi dit? (motivasjon) l Individuell oppmerksomhet og støtte – hva trenger jeg for å gjøre jobben?

Dette betyr i praksis at lederne

 • gir individuelt tilpasset selvstendighet i dialog med den ansatte
 • gir konkrete og nyttige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres
 • gir nyttige råd og konkret støtte som fremmer gode arbeidsprestasjoner
 • tilbyr utfordringer, læring og utvikling
 • sørger for at medarbeideren får æren hvis han/hun bidrar med noe spesielt bra
 • snakker på en konstruktiv, positiv og inspirerende måte
 • anerkjenner den enkeltes unike egenskaper og personlighet
 • støtter og utvikler medarbeiderens mestringstro (jeg kan) og selvfølelse (jeg betyr noe).
 • er tilgjengelige fysisk og mentalt og sørger for at andre føler seg «sett»
 • er tydelige på forventninger og rammer for arbeidet
 • involverer medarbeiderne
 • er imøtekommende og rause

 

Innspill fra medarbeidere til organisasjonspolitikken - Klikk for stort bildeInnspill fra medarbeidere til organisasjonspolitikken

Bildet viser en ordsky med mange ord som skal beskrive organisasjonspolitikken i Agder fylkeskommune. De mest synlige ordene er "tydelig", "lederskap", "raushet", "tillit" og "kompetanse.