Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder skal gi råd og innspill knyttet til ulike former for diskriminering.

Møtekalender for Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder eInnsyn - Politisk møtekalender

Medlemmer av Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Rådet har ni medlemmer og fem varamedlemmer.
Medlemmer av Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon
Kristin Ljosland Senterpartiet Leder Kristin.Ljosland@politiker.agderfk.no
Dalmar Shirwac Nestleder dalmarshirwac@msn.com
Kurt Holm Pedersen Rådsmedlem kurt795@hotmail.com
Teal Liliestierna Rådsmedlem Teal@pkinorge.no
Emma Juliussen Fjeldvig Rådsmedlem emmajf04@gmail.com
Hege Haraldsen Rådsmedlem haraldsenhege@gmail.com
Unni Stålesen Rådsmedlem unni@a-larm.no
William Wathne Arbeiderpartiet Rådsmedlem william.august.wathne@politiker.agderfk.no
Azhar Hashi Rådsmedlem azharhashi@hotmail.com
Øystein Kydland Vara okydland@gmail.com
Kristin Evina Øhrn Fredwall Vara kristin.evina.ohrn@gmail.com
Josef Hæier Vara josef.haeier2@arendal.kommune.no
Tom Jørgensen Vara jorgensentom@hotmail.com
Neda Blakstad Vara nedablakstad@gmail.com
Per Helge Kalvehagen Venstre Politisk vara per-helge.kalvehagen@politiker.agderfk.no
Linn Iren Ludvigsen Oland Rødt Politisk vara
Solfrid Gundersen Mjåland Møtesekretær Solfrid.Gundersen.Mjaland@agderfk.no

I rådet er det oppnevnt ressurspersoner med erfaringer fra ulike diskrimineringsgrunnlag, samt to fylkespolitikere. Rådets leder er fylkespolitiker Kristin Ljosland.

Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder henter inn kunnskap fra grupper i befolkningen som har erfaringer med diskriminering. Arbeidet er forankret i "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027" (LIM-planen). Formålet er å integrere likestilling i regional samfunnsplanlegging.

Rådet skal gi råd tidlig i planprosesser, og på et overordnet nivå. Rådet skal både involveres i oppfølging av LIM-planen, og i arbeidet med andre regionale planer og strategiske satsinger som fylkeskommunen deltar i.

Konkrete oppgaver for rådet vil være å:

  • drøfte prioriteringer og innretning på handlingsprogrammet for LIM-planen i forkant av årlig rullering.
  • gi innspill tidlig i planprosessen når regionale planer og strategier utarbeides, for å sikre at likestillingsperspektivet ivaretas.
  • delta i arbeids- og referansegrupper på forespørsel fra fylkeskommunen.
  • dele ut en årlig LIM-pris for Agder.