Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) er Agder fylkeskommunes ungdomsråd, og er rådgivende for fylkeskommunen i saker som gjelder, eller har konsekvenser for ungdom.

Ungdommens fylkesutvalg

Gjennom ungdommens fylkesutvalg skal ungdom i Agder ha en reell medvirkning, kunne påvirke politiske saker og øke ungdommens samfunnsengasjement. Ungdommens fylkesutvalg består av 15 medlemmer og velges av ungdommens fylkesting.  

Ungdommens fylkesting er en av de viktigste møteplassene for ungdomsmedvirkning fra ungdom i Agder. Her legges grunnlaget for hva ungdommens fylkesutvalg skal arbeide det resten av året. Ungdommens fylkesting består av 60 ungdommer mellom 15 og 19 år fra alle fylkets kommuner.  

Medlemmene i ungdommens fylkesutvalg blir valgt for et år om gangen. Medlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i Agder. Utvalget er partipolitisk uavhengig.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) avholdes en gang i året, vanligvis i januar. UFT tar opp dagsaktuelle temaer, velger medlemmer til ungdommens fylkesutvalg og gir innspill til handlingsprogrammet for det valgte fylkesutvalget skal arbeide med resten av året.  

UFT gjennomføres en gang i året som en storkonferanse med dagsaktuelle temaer. Alle de kommunale barne- og ungdomsrådene i Agder kan sende to representanter til Ungdommens fylkesting. I tillegg kan Barne- og ungdomsrådet i Agder (BURIA), Agder idrettskrets ved ungdomsutvalget og Elevorganisasjonen sende en deltaker hver med tale- og forslagsrett. For øvrig vil det være inntil syv åpne plasser for å sikre bred deltakelse fra ungdom som ikke nødvendigvis er tilknyttet en organisasjon. 

Under ungdommens fylkesting innstilles medlemmer av ungdommens fylkesutvalg, ungdommens fylkesordfører og ungdommens fylkesvaraordfører.  

Ønsker du å delta, ta kontakt.  

Reglement for ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg (PDF, 134 kB)

Møteplan for ungdommens fylkesutvalg, saker og medlemmer