Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å få være med å utforme offentlig politikk og fordi synspunktene til de som sakene handler om, skal være kjent for de som skal fatte avgjørelser. 

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Aktive høringer:

Artikkelliste