Bedre levekår på Agder

Bedre levekår er et hovedsatsingsområde i Regionplan Agder 2030 . Gjennom samhandlingsstrukturen #vårtagder skal den helhetlige levekårssatsingen videreutvikles. Hovedmålsettingene er å utjevne sosiale helseforskjeller, at flere skal delta i arbeidslivet og inkluderes på ulike arenaer, og at barn og unge skal mestre hverdagen og oppleve god psykisk og fysisk helse.

Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og bygge på forskning. Den viktigste møteplassen for videre utvikling av levekårssatsingen, er forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold.

Forskning og analyser

På oppdrag fra Agder fylkeskommune har Telemarskforskning utarbeidet rapporter som går i dybden på hva som gjør at noen ungdommer er mer utsatt for utenforskap enn andre, og hva som allikevel kan beskytte utsatt ungdom. Det er gjort en grundig analyse for hele regionen basert på Ungdataundersøkelsen for 2019. For at hver kommune og skole skal kunne se hva som vil ha størst effekt å satse på lokalt, er det også utarbeidet rapporter som gir lokale tall, samt en veileder i hvordan disse resultatene kan omsettes til konkret arbeid. Nye analyser basert på Ungdataundersøkelsen for 2022, kommer i august 2023.

Her finner du en kortfattet presentasjon av resultatene, samt noen gode råd om hvordan de kan tas i bruk:

Unge egders liv og levekår

Alle rapportene kan lastes ned her:

Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i ØstreAgder (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Setesdalsregionen (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Kristiansandsregionen (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Listerregionen (PDF, 2 MB)

Veileder i bruk av ungdataresultater (PDF, 2 MB)