Bedre levekår på Agder

Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok.

Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange barn og unge om psykisk symptomer. Det kan være uttrykk for utenforskap og levekårsproblematikk som det er viktig å ta på alvor.

Det er utarbeidet et veikart for bedre levekår i Agder. Dette er konkretisering av en helhetlig og langsiktig satsing. Målsettingen er å bedre levekårene i Agder og gi et veikart for å nå dette målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.

Veikart for bedre levekår

 

Veikartet kan leses i sin helhet på www.levekaragder.no. Her kan du lese om aktuelle tiltak fordelt på 1) Barn i barnehage, 2) Barn i skolen og 3) Ungdom og unge voksne. Alle tiltak er forankret i Regionplan Agder 2030. 

Til toppen