Bedre levekår på Agder

Bedre levekår er et hovedsatsingsområde i Regionplan Agder 2030 . Gjennom samhandlingsstrukturen #vårtAgder skal den helhetlige levekårssatsingen videreutvikles. Hovedmålsettingene er å utjevne sosiale helseforskjeller, at flere skal delta i arbeidslivet og inkluderes på ulike arenaer, og at barn og unge skal mestre hverdagen og oppleve god psykisk og fysisk helse.

Det er utarbeidet et veikart for bedre levekår i Agder. Dette er konkretisering av en helhetlig og langsiktig satsing. Målsettingen er å bedre levekårene i Agder og gi et veikart for å nå dette målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.

Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og bygge på forskning. På oppdrag fra Agder fylkeskommune har Telemarskforskning utarbeidet rapporter som går i dybden på hva som gjør at noen ungdommer er mer utsatt enn andre, og hva som allikevel kan beskytte utsatt ungdom. Det er gjort en grundig analyse for hele regionen. For at hver kommune og skole skal kunne se hva som vil ha størst effekt å satse på lokalt, er det også utarbeidet rapporter som gir lokale tall, samt en veileder i hvordan disse resultatene kan omsettes til konkret arbeid.

Her finner du en kortfattet presentasjon av resultatene, samt noen gode råd om hvordan de kan tas i bruk:

Unge egders liv og levekår

Alle rapportene kan lastes ned her:

Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i ØstreAgder (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Setesdalsregionen (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Kristiansandsregionen (PDF, 2 MB)

Risiko og beskyttelse i Listerregionen (PDF, 2 MB)

Veileder i bruk av ungdataresultater (PDF, 2 MB)

 

 

Veikartet kan leses i sin helhet på www.levekaragder.no. Her kan du lese om aktuelle tiltak fordelt på 1) Barn i barnehage, 2) Barn i skolen og 3) Ungdom og unge voksne. Alle tiltak er forankret i Regionplan Agder 2030. 

Til toppen