Bedre levekår på Agder

Bedre levekår er et hovedsatsingsområde i Regionplan Agder 2030 . Gjennom samhandlingsstrukturen #vårtagder skal den helhetlige levekårssatsingen videreutvikles. Hovedmålsettingene er å utjevne sosiale helseforskjeller, at flere skal delta i arbeidslivet og inkluderes på ulike arenaer, og at barn og unge skal mestre hverdagen og oppleve god psykisk og fysisk helse.

Gjennom en samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og bygge på forskning. Den viktigste møteplassen for videre utvikling av levekårssatsingen, er forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold.

Forskning og analyser

Skeives levekår i Agder

I 2018 gjennomførte Østlandsforskning og Likestillingssenteret en levekårsundersøkelse om LHBT-befolkningen i Agder. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Kristiansand og Arendal kommuner og Agder fylkeskommune. Rapporten finner du her.

Unge egders liv og levekår

På oppdrag fra Agder fylkeskommune har Telemarskforskning utarbeidet rapporter som går i dybden på hva som gjør at noen ungdommer er mer utsatt for utenforskap enn andre, og hva som allikevel kan beskytte utsatt ungdom. Det er gjort en grundig analyse for hele regionen basert på Ungdataundersøkelsen for 2019. I august 2023 ble tilsvarende analyse basert på Ungdataundersøkelsen i 2022 publisert.

For at hver kommune og skole skal kunne se hva som vil ha størst effekt å satse på lokalt, er det også utarbeidet rapporter som gir lokale tall, samt en veileder i hvordan disse resultatene kan omsettes til konkret arbeid. 

Både ungdataresultater og analysene av risiko- og beskyttelsesfaktorer finner du her.