Hva er folkehelse?

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. 

Man ser på hele befolkningen som en gruppe, og spredningen i gruppen, altså hvor store forskjeller det er innad i gruppen. Utviklingen siste 30 år er at folkehelsen har forbedret seg, men forskjellene har blitt vesentlig større. Det var mindre helseforskjeller mellom rik og fattig før, og for hvert år som går blir forskjellene større.

Enhver endring i samfunnet har innvirkning på folkehelsen, enten positivt eller negativt. Endringen kan skje enten ved å påvirke helsetilstanden, påvirke spredningen eller begge deler. Dette betyr at de samfunnsendringer som har skjedd siste 30 år og som fortsatt pågår har bedret helsen, men truffet best på de som hadde det best fra før.

Folkehelsen er bedret betydelig siste 100 år. Denne forbedringen har i all hovedsak vært knyttet til universelle tiltak, dvs. tiltak som retter seg mot hele befolkningen. Eksempler på slike tiltak er å sikre reint drikkevann, trygg mat, offentlig skole, barnetrygd,  og egen lånekasse for utdanning til alle. Videre arbeid med å løfte levekårene på Agder vil fortsatt dreie seg om universelle tiltak. 

FN sine 17 bærekraftsmål er sterkt førende for folkehelsearbeidet, og dette er operasjonalisert gjennom Regionplan Agder 2030 som er Agders felles plan. For å lykkes er Agder avhengig av at næringsliv, frivillig sektor, organisasjoner og det offentlige bidrar, og at alle trekker i samme retning samtidig. 

 

 
Til toppen