Integreringsoppgaver

Som en del av regionreformen ble flere integreringsoppgaver overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene fra 2020:

  • Følge opp kommunenes arbeid med kvalifisering av innvandrere innenfor rammene av nasjonal integreringspolitikk 
  • Anbefale til IMDI hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune 
  • Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse 
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter 
  • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på regionalt nivå
  • Følge opp tilskuddsordninger (Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordningen, etablereropplæring for innvandrere) 

Flere av disse oppgavene ble konkretisert fra 1.1.2021, da ny integreringslov trådte i kraft. Denne ga fylkeskommunene lovpålagte oppgaver: 

  • Fylkeskommunen har ansvaret for det regionale integreringsarbeidet 
  • Fylkeskommunen skal utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere 
  • Fylkeskommunen skal anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket 
  • Fylkeskommunen skal sørge for tilbud om karriereveiledning etter § 11 og opplæring i norsk og samfunnsskap for deltagere som går fulltid i videregående opplæring etter § 30.