Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

  • Forskning og kunnskapsutvikling
  • Nettverk og samarbeid
  • Brukermedvirkning
  • Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027. (PDF, 5 MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

Agder fylkeskommune lyser ut tilskudd til prosjekter som kan bidra til å nå våre mål for økt likestilling, inkludering og mangfold i regionen. Alle frivillige og ideelle organisasjoner i Agder, samt frivilligsentraler kan søke. Videresend gjerne informasjonen til andre organisasjoner som kan ha interesse av utlysningen.

Tilskuddet skal delfinansiere prosjekter og tiltak som vil bidra til å nå ett eller flere av målene i LIM-planen (regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027, se lenke over). Prosjektet må knytte an til søkerorganisasjonens formål og aktiviteter.

Det er lyst ut et eget tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid for flyktninger, som du kan lese mer om her.

Man kan søke om tilskudd mellom 50 000 og 200 000 kroner. Søker må i tillegg bidra med 25 % av totale prosjektkostnader gjennom egne midler, eller med støtte fra andre enn Agder fylkeskommune. Egeninnsats kan også være arbeidstid fra frivillige eller ansatte i prosjektet, dette må i så fall synliggjøres i budsjettet.

Det er totalt 750 000 kroner som skal fordeles, og man kan få tildelt et lavere beløp enn det man har søkt om.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av prosjektet som gir svar på følgende spørsmål:

  • Hva er målet for prosjektet?
  • Hva skal dere gjøre?
  • Hvem retter prosjektet seg mot?
  • Hvilke(t) mål i regional plan for likestilling, inkludering og mangfold vil dette prosjektet særlig passe til? (se lenke til planen over.)
  • Hvordan skal pengene brukes? Sett opp et enkelt budsjett.
  • Hvordan skal dere finansiere prosjektet? Husk at minst 25 % av budsjettet må finansieres med egenandel.

Dersom dere får innvilget søknaden, må dere sende inn en rapport i etterkant, som viser at pengen er brukt slik dere beskriver i søknaden.

Søknaden sendes til postmottak@agderfk.no og merkes med sak 22/11521. Søknadsfrist er 8.juni, og dere kan forvente svar på søknaden innen 22.juni.

Til toppen