Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015.

Utlysning av tilskudd: Likestilling, inkludering og mangfold

Agder fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til prosjekter som kan bidra til å nå våre mål for økt likestilling, inkludering og mangfold i regionen. Alle frivillige og ideelle organisasjoner i Agder kan søke. 

Tilskuddet skal delfinansiere prosjekter og tiltak som vil bidra til å nå ett eller flere av målene i regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027.  Det kan også søkes om støtte til trainee- og mentorordninger for innvandrere.

Det er totalt kr. 760 000,- som skal fordeles. Til hvert prosjekt kan man søke om mellom kr. 50 000 og kr. 200 000. Søker må i tillegg stille med 25 % av totale prosjektkostnader med egne midler, eller med støtte fra andre enn Agder fylkeskommune.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av prosjektet som minimum gir svar på følgende spørsmål:

 • Hva skal dere gjøre?
 • Hva er målet for prosjektet?
 • Hvem retter prosjektet seg mot?
 • Hvilke(t) mål i regional plan for likestilling, inkludering og mangfold vil dette prosjektet særlig passe til? 
 • Hvordan skal pengene brukes? Sett opp et enkelt budsjett.
 • Hvordan skal dere finansiere prosjektet? Husk at minst 25 % av budsjettet må finansieres med egenandel. 

Søknaden sendes til postmottak@agderfk.no og merkes med sak 21/11426.

Søknadsfrist er 16. juni 2021, og dere får svar på søknaden innen 30. juni 2021.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

 • Forskning og kunnskapsutvikling
 • Tilbud om kompetanseheving
 • Nettverk og samarbeid
 • Tilskuddsordninger
 • Brukermedvirkning
 • Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på agder 2015-2027. (PDF, 5 MB)

Til toppen