Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

  • Forskning og kunnskapsutvikling
  • Tilbud om kompetanseheving
  • Nettverk og samarbeid
  • Tilskuddsordninger
  • Brukermedvirkning
  • Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

 

LIM-tilskudd til kommuner i Agder

Agder fylkeskommunen lyser ut LIM-tilskudd årlig. Alle kommuner som vil sette i gang egne tiltak og prosjekter for å bidra til økt likestilling kan søke. Det ble i 2020 avsatt totalt 1 000 000 kroner til formålet, og det kunne søkes om tilskudd i størrelsesorden 200 000 – 500 000 kroner. Det er et krav om 50 % egeninnsats fra søkeren, og det oppfordres til at flere kommuner går sammen om gode prosjekter. Prosjektene må knyttes til ett eller flere mål i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder.

Mulighet for å søke om midler i 2021 avhenger av vedtak i fylkeskommunens eget budsjett og vil formidles her, samt sendes ut til alle kommuner i fylket. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Til toppen