Agder fylkeskommunes fjerde klimabudsjett er på plass

Klimabudsjettet vedtatt av fylkestinget inneholder 51 klimatiltak som vil bidra til utslippsreduksjoner både regionalt og globalt.

Bilde av mennesker på en båt.  - Klikk for stort bildeAgders klimabudsjett for 2024 er vedtatt av fylkestinget. Julia Marie Naglestad

–Som samfunnsutvikler tar vi ansvar både for Agder som helhet, og for vår egen organisasjon. Agder fylkeskommune skal ta minst vår del av utslippsreduksjonene som kreves. Dersom alle andre også gjør det, vil vi sammen kunne nå målene i Regionplan Agder 2030 og Parisavtalen, sier fylkeskommunedirektør, Tine Sundtoft.

Klimamålet for Agder fylkeskommune på 63 prosent er innen rekkevidde 

Mer enn halvparten av tiltakene som nå legges frem har til hensikt å kutte utslipp i Agder fylkeskommunes egen organisasjon og hos våre leverandører.

–Klimabudsjettet viser at fylkeskommunens egne utslipp ble redusert med 12 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Tiltak innen asfaltering, fergedrift og kollektivtrafikk har bidratt positivt.  Å redusere fylkeskommunens egne klimagassutslipp med 63 prosent innen 2030 er dermed innen rekkevidde, sier Sundtoft.

Viktige tiltak som vil bidra til utslippsreduksjon

Fylkestinget har foreslått et offensivt klimabudsjett for 2024, med klimatiltak som vil bidra til utslippsreduksjon i Agder og globalt.

Totalt er det i budsjettet for 2024 satt av 52 millioner kroner til klimatiltak som vil bidra til direkte utslippsreduksjon i Agder.

Et viktig klimatiltak er elektrifisering av bussene til AKT.

–Fra 1. juli 2024 settes ytterligere 101 busser på veien som daglig kjøres på elektrisitet i stedet for diesel. Dette vil bidra til en utslippsreduksjon på 1780 tonn CO2 i 2024. Beregner vi effekten av langsiktige klimatiltak som karbonfangst på Returkraft vil dette bidra til 145.000 tonn mindre utslipp, sier rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling, Anne Kristin Persen.

Det er tilsvarende 10 prosent utslippsreduksjon i Agder i 2030. Summen av de tallfestede tiltakene og tiltak der effekten ikke er beregnet, utgjør viktige bidrag for å redusere utslipp i Agder og globalt.

Vi må gjøre mer

Nylig publisert statistikk fra Miljødirektoratet viser at Agder som fylke reduserte utslippene med 1 prosent fra 2021 til 2022 og 2 prosent når vi ser bort fra kvotepliktig sektor.

Det betyr at utslippene er redusert i mange av kommunene på Agder.

–Men det går for seint. Vi ligger på etterskudd med målsettingene våre på Agder. Innsatsen må økes hvis vi skal nå målene våre. Det må enda sterkere virkemidler til, og et bredt spekter av tiltak fra alle aktørene både offentlig og privat i alle de 25 kommunene i Agder i årene fremover, sier Persen.

På FNs klimatoppmøte COP 28 i Dubai ble økt klimasamarbeid med kommunene om finansering og gjennomføring av klimatiltak i kommunene løftet som et viktig tiltak for å få ned utslippene.

Agder fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for at både kommuner og næringsliv klarer å omstille seg til lavutslippsamfunnet. Organisasjonen skal også være en fasilitator for å utløse konkrete tiltak hos andre samfunnsaktører som ønsker å kutte utslipp.

I 2024-budsjettet har Agder fylkeskommune satt av midler til en satsning på å bistå klimaarbeidet i Agder-kommunene i samarbeid med Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter. 

For mer informasjon om satsingen.

Tiltakene i klimabudsjettet for 2024:

ENØK tiltak eiendom og veg (20 mill.)

Europa står i en energikrise som følge av krigen i Ukraina. Derfor er det særlig viktig med tiltak som bidrar til effektiv bruk av knappe energiressurser i Europa. I global sammenheng er energiproduksjon en hoveddriver for økende nivå av klimagasser i atmosfæren. Frem mot 2030 må energieffektivisering sammen med produksjon av fornybar energi prioriteres.

I klimabudsjettet for 2024 er det satt av 10 millioner kroner de neste to årene til ENØK-tiltak i egen bygningsmasse. I tillegg er det satt av 10 millioner til å spare 2 500 000 kWh årlig ved å bytte vegbelysning til LED (utenom tunnel).    

Hensikten med fornyingsprogrammet er å fremskynde utbyttingstakten for å spare mer energi og strømkostnader. 

Energieffektivisering i kommuner-Energiportalen (1 mill.)

Alle kommuner har for 2023 kunnet gi sine innbyggere gratis hjelp med energieffektivisering gjennom Energiportalen.no. Dette er en god mulighet for å både handle klimavennlig og spare penger samtidig. Ordningen er forlenget ut januar 2024.  Det er også tilbud om å forlenge ordningen med enda ett år. Denne avtalen vil bli lagt frem til politisk behandling i Hovedutvalg for Næring, kultur og miljø i januar.

Ladeinfrastruktur til kollektivanlegg mot nullutslippsbusser og båtruter i Agder (36 mill.)

Som del av målet om utslippsfri kollektivtrafikk vil fossile busser bli erstattet av elektriske busser.

Disse trenger lading og betydelige investeringer som det vil ta tid å få på plass. Samtidig pågår det et arbeid der målet er å få på plass bussanlegg med tilstrekkelig ladeinfrastruktur etter hvert som de ulike kontraktsområdene skal utlyses. Det jobbes for tiden med Flekkefjord-området og etter dette står Setesdal for tur. Deretter må det jobbes med Kristiansand og anlegget på Dalane, som det største i Agder. På bussanlegget Moland Park i Arendal pågår det et arbeid med oppgradering og elektrifisering som skal være ferdig sommeren 2024.

Fylkestinget har vedtatt å be Agder kollektivtrafikk AS (AKT) om å stille krav til nullutslippsløsning for båtrutene Kongshavn - Randøyane og Høllen - Ny Hellesund. Finansiering av nødvendige infrastrukturtiltak vil bli belastet av denne budsjettposten.

Det ble også vedtatt 15 millioner kroner til oppfølging av verbalforslag på satsning på el-ferje i Arendal.

Nullutslippsterminal på Langemyr (1 mill.)

Agder fylkeskommune deltar i transport-delen av Langemyrprosjektet (Logistikk- og transporthub Langemyr).

Prosjektets mål er å få realisert en nullutslippsterminal på Langemyr ved transport fra veg til bane og sjø. Agder fylkeskommune er i dialog med Kristiansand kommune og andre om et mulig hovedprosjekt.

Destinasjonsladeordning i Agder (2 mill.)

Det er vedtatt en tilskuddsordning for ladeinfrastruktur i Agder i sak 32/22. Søknadsportalen ble etablert 1. januar 2023, og det er kommet inn mange søknader. Totalt 21 mottakere har fått støtte per nå og det vil bli etablert 140 nye ladestasjoner. Ordningen er et viktig supplement til den statlige hurtigladeordningen fra Enova.

I budsjettet for 2024 videreføres ordningen for å kunne avlaste et kostbart hurtigladenettverk med rimelige destinasjonsladere ved ulike typer destinasjoner i Agder. Eksempelvis vil Agder fylkeskommune tilrettelegge for normalladere på fylkeskommunale innfartsparkeringsplasser, ved stasjonsbyene og eventuelt på andre knutepunkt.

Klima-fordelaktige krav ved leveranse av asfalt

I 2024 legges det opp til at alle nye asfaltkontrakter i Agder skal konkurranseutsettes slik at klimagassutslipp knyttet til produksjon, transport og utlegging teller minst 30 prosent.

Produksjon og utlegging av asfalt er en av de største bidragsyterne til CO2-utslipp innenfor vedlikehold. Ved å forsterke vegoppbygningen kan asfaltdekke få økt levetid slik at asfalten har et fast underlag. I tillegg kan materialsammensetningen i produksjonen og kvaliteten på utleggingen forbedres. 

Fylkeshuset i Agder er en fossilfri/utslippsfri byggeplass

Byggingen av fylkeshuset i Agder tar sted på en fossilfri byggeplass som også er ca. 70 prosent utslippsfri. En svært høy andel elektriske anleggsmaskiner og lavt totalt energiforbruk er årsaken til dette.

Klimakrav drift veg

Det er særlig utfordrende å få ned utslippene knyttet til driftskontrakter på veg. Organisasjon, teknologi og marked må modnes, og det er foreslått flere tiltak som er innrettet mot dette i klimabudsjettet for 2024.

Parkeringsavgift ved fylkeskommunale virksomheter

Det er igangsatt et arbeid med å innføre parkeringsavgifter der dette er hensiktsmessig ved fylkeskommunale virksomheter. Det vil være behov for midler til tilrettelegging for avgiftsbetaling og kompenserende tiltak ved noen virksomheter. Ordningen vil gi inntekter på sikt.

Ved innføring av avgiftsparkering vil bilbruken reduseres. Effektene vil variere avhengig av de konkrete forholdene på stedet, herunder hvor lett det er å benytte alternativ transport, som kollektiv, eventuelt gange og sykkel, samt hvor lett det er å parkere i nærheten uten avgift.

Tilrettelegging for økt sykling og gåing (21,5 mill.)

Det er inngått nye avtaler med alle sykkelbyene i 2021, med mål om 25 prosent økning i sykkelandelen innen 2024.

I løpet av våren 2022 kom det på plass sykkeltellere i alle sykkelbyene, slik at vi nå kan følge utviklingen på utvalgte punkter.

Det er oppnådd mye i sykkelbyene, men det er fortsatt stort potensiale for økt gåing og sykling. For å realisere potensialet er det behov for fortsatt satsning på tiltak.

Derfor er det i tillegg avsatt 0,6 millioner kroner  til drift for oppfølging av sykkelbyarbeidet. 80 prosent av posten er kampanjemidler til kommunene, som kan søke om støtte til å gjennomføre tiltak i kommunens prosjektplan. Resterende midler brukes på å gjennomføre faglige samlinger, og til å dekke fylkeskommunens kostnader til aktiviteter, under paraplyen SykkelregionEN Agder.

I Agder har vi 16 kommuner som verken får belønningsmidler eller sykkelbymidler. Fylkestinget har vedtatt programområdet «sykkel i sentrum» som skal ivareta behovet for tiltak i disse kommunene.

Det legges opp til en gjennomgang av gang- og sykkelvegnettet for å avdekke tiltak som vil kunne binde sammen eksisterende GS-vegnett, samt gjennomgang av eksisterende GS-veger med tanke på reasfaltering, rydding av sikt og andre tiltak som vil øke kvaliteten og attraktiviteten på dette vegnettet.

Hydrogensatsingen 2021-2025 i Agder fylkeskommune (0,5 mill.)

Agder fylkeskommune skal jobbe for gjennomføring av hydrogentiltak og etablering av lokal hydrogenproduksjon i regionen. Det vil si utbygging av infrastruktur for hydrogen og ammoniakk for elektrifisering av tungtransport på land, og for skipstrafikken.

Agder fylkeskommune leder hydrogennettverket i Norge i 2022-2023. Fylkeskommunen leder også hydrogennettverket i Agder med en rekke aktører fra næringslivet og det offentlige. Agder er kommet på hydrogenkartet i Norge som ett av fem hydrogenknutepunkt. Staten har også tildelt 148 mill. kroner til hydrogenprosjektet på Fiskå i 2022.

Klimakrav i anskaffelser for det kommunale Agder (1 mill.)

Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et innkjøpssamarbeid som siden 2005 har vært driftet av Agder fylkeskommune.

OFA er Norges største kommunale innkjøpssamarbeid målt i antall kommuner og det eneste hvor alle kommunene i et fylke er med. OFA ble grunnet endringer i kommuneloven reetablert som et IKS (interkommunalt samarbeid) i 2023

En viktig målsetting for OFA er å jobbe systematisk med anbudskonkurransene for å bidra til å nå Agders klimamål. I dag har ikke OFA en dedikert ressurs for å jobbe med klima og miljø som fagfelt i innkjøp. Agder fylkeskommune har søkt og fått innvilget klimasatsstøtte til å ansette en dedikert prosjektstilling (2 år) som vil arbeide med klimarådgiving ved OFA fra 2024. Agder fylkeskommune bidrar med å finansiere egenandelen i prosjektet.

For å sikre at OFA klarer å bruke effektive, spesifikke og målbare krav og kriterier i konkurransene som gjennomføres, er det nødvendig å øke det langsiktige og strategiske arbeidet med klima og miljø i anskaffelser.

Dette innebærer videre utvikling, utrulling og oppdatering av maler og verktøy som kan brukes av alle innkjøpsmiljøene i kommunene på Agder.

Videre er det bestemt at OFA skal utarbeide en ny innkjøpstrategi. Stillingen vil sette det kommunale Agder i stand til å gjennomføre, og følge opp grønne og innovative anskaffelser ved å; redusere klima‐ og miljøpåvirkningen av innkjøp, samt utvikle leverandører, og andre offentlige aktører i regionen.

Kommuners rolle i omstillingen til lavutslippsamfunnet (1 mill.)

Å redusere klimagassutslippene på Agder er et av hovedsatsningsområdene og må gjøres i samarbeid med de 25 kommunene på Agder. Det er derfor satt av 1 million kroner som skal hjelpe kommunene med å få til utslippsreduksjoner gjennom gode prosjekter. Tiltak/prosjekter hvor en eller flere kommuner på Agder er med vil prioriteres.

Agder symbiose-sirkulær økonomi er veien til lavutslippssamfunnet (1 mill.)

Agder symbiose er en regional satsing som skal legge til rette for raskere utvikling av industriell symbiose og sirkulær økonomi i Agder.

Agder symbiose består av representanter fra offentlig og privat sektor, samt akademia, som har god oversikt over aktører og initiativ i regionen, nasjonalt og internasjonalt. For å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi, har Agder fylkeskommune satt av 1 million kroner i 2024 til tiltak og prosjekter som bidrar til å nå målsettingene om sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030.

Mer informasjon om sirkulærøkonomi

Matregion Agder- Bærekraftig mat og matsvinn

Matregion Agder jobber for at fylkeskommunen og alle 25 kommuner i Agder har god kunnskap om egne innkjøp og målsettinger knyttet til sunn og bærekraftig mat.  

Klimaeffekten består i å dreie matserveringen mot en mindre andel rødt kjøtt og større andel fisk- og plantebasert mat. Dette prosjektet vil være en pilot og vil omfatte fylkeskommunen (18 kantiner) og minst 3 kommuner (barnehage og skole (mat og helse og SFO)).

Målet er at ledelsen skal få bedre grunnlag for å sette mål og tiltak for sine enheter, og kan følge disse opp. Klimaeffekten vil kunne kvantifisere når vi beregner endringer i innkjøp innenfor de ulike matkategoriene.

Videregående skoler i Agder- Sirkulær 2024-holdningsskapende arbeid

Videregående skoler i Agder vil få tilbud om å delta i Sirkulær 2024.

Sirkulær er et praktisk og flerfaglig skoleopplegg til Vg1 og VG2 om et mer sirkulært samfunn og løsningene vi trenger!

Elevene får mulighet til å konkurrere med medelever, klasser og skoler om å redusere eget dagligdagse plastforbruk samt påvirke næringslivsaktører, politikere og innbyggere i sitt lokalsamfunn til å ta sitt samfunnsansvar.

Elevene gjennomfører aktiviteter og samler poeng. Elevene får også mulighet til å utvikle arrangementer, produkter og tjenester som skolen og/eller lokalmiljøet kan ta i bruk for å bidra i en mer sirkulær retning, og om skolen velger å gjennomføre noe av dette i praksis og sende inne en film av det til Framtiden i våre hender, så er den med i konkurransen om å bli årets Sirkulær-insj og vinner av premie til en verdi av 10 000!»

Påmelding til Sirkulær 2024 vil være klart januar 2024. Selve konkurransen vil foregå høst 2024.


Klimapartnere innvilges klimasatsstøtte til en prosjektstilling over 3 år

Agder fylkeskommune skal bistå norsk næringsliv med å redusere utslipp fra varer og tjenester som ikke eies eller kontrolleres direkte av virksomheten. Indirekte utslipp utgjør størsteparten av utslippene (80-90 prosent) til en virksomhet, og det er viktig at det jobbes med å få ned disse utslippene.

Agder fylkeskommune mener strategier for å redusere utslipp fra varer og tjenester vil gi spesielt god grobunn for å identifisere muligheter for utslippskutt.

For fullstendig oversikt