Friluftslivets ferdselsårer

Agder fylkeskommune lyser ut  stimuleringsmidler til å utarbeide planer for stier, løyper og turveier. Neste søknadsfrist er 15. oktober 2023. 

Ønsker å få flere egder ut på tur 

Prosjektets overordnede mål er å få flere ut på tur. Da må enda flere ha tilgang til gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, gjerne nært der folk bor. Miljødirektoratet vil stimulere til at kommunene skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet. Et av prosjektets målsettinger er derfor å få kommunene til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. 

Ungdom som springer over et svaberg ved sjøen.Fotografi - Klikk for stort bilde Ingvild Paulsen

 Miljødirektoratet startet i 2019 opp et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging, og opparbeiding av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv. Prosjektet har blitt forlenget med to år, og vil fortsette ut 2025.

Nasjonalt prosjekt "Ferdselsårer for friluftsliv"

Om støtteordningen 

I Agder har 16 kommuner blitt tildelt støtte for å utarbeide plan. Arendal, Åmli og Gjerstad kommune er helt ferdige med arbeidet og har vedtatt plan.  Flere kommuner er snart ferdige og flere er godt i gang med arbeidet.  

Hvem kan søke?

Kommunene kan søke om midler til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer (sti- og løypeplaner). Friluftsrådene kan også søke, etter avtale med kommunene som må vedta at slike planer skal utarbeides.

Miljødirektoratet har utviklet en metodikk for arbeidet som skal følges (veileder M-1292). Videre oppfordres det til et tett samarbeid med lag, organisasjoner, grunneiere og reiselivsorganisasjoner.

Ferdselsåreplaner kan med fordel samordnes med andre kommunale planer, som plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Den kan inneholde et program for ulike anlegg også innenfor friluftsliv og nærmiljøtiltak. Det gir mulighet til å søke spillemidler og friluftslivsmidler.

Tilskuddsramme for 2023

Miljødirektoratet har satt av 6 millioner kroner til prosjektet i 2023, og Agder fylkeskommune har fått tildelt 500 000 kroner til fordeling.

Det kan søkes om støtte på inntil 100 000 kroner per plan, for opptil 50% av budsjetterte kostnader.

Bidrag i form av arbeidstimer fra ansatte i kommunen, friluftsrådet og andre offentlige virksomheter, kan beregnes til 550 kr pr. time. Timer fra frivillige lag og foreninger beregnes til 300 kr pr. time.

Gå til søknadskjema

Ta kontakt med Ingvild Paulsen for spørsmål, råd og veiledning.