Friluftslivets ferdselsårer

Agder fylkeskommune fordeler stimuleringsmidler til å utarbeide planer for stier, løyper og turveier på vegne av Miljødirektoratet. Ta kontakt med prosjektleder Ingvild Paulsen for veiledning dersom din kommune ønsker å søke tilskudd.

Ønsker å få flere egder ut på tur 

Prosjektets overordnede mål er å få flere ut på tur. Da må enda flere ha tilgang til gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, gjerne nært der folk bor. Miljødirektoratet vil stimulere til at kommunene skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet. Et av prosjektets målsettinger er derfor å få kommunene til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. 

Ungdom som springer over et svaberg ved sjøen.Fotografi - Klikk for stort bilde Ingvild Paulsen

 Miljødirektoratet startet i 2019 opp et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging, og opparbeiding av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv. Prosjektet har blitt forlenget, og vil fortsette ut 2025.

Nasjonalt prosjekt "Ferdselsårer for friluftsliv"

Om støtteordningen 

I Agder har 18 kommuner blitt tildelt støtte for å utarbeide plan. Arendal, Åmli, Gjerstad og Farsund kommuner er helt ferdige med arbeidet og har nå vedtatte planer.  I Froland, Lindesnes, Bygland og Birkenes er planene klare for politisk behandling eller innarbeiding i kommundedelplan for idrett og friluftsliv.  

Kart over Agder som viser hvilke kommuner som har vedtatt, ferdigstilt eller påbegynt planer for Friluftslivets ferdselsårer. Gjerstad, Arendal, Åmli og Farsund har vedtatt sine planer. Froland, Lindesnes, Bygland og Birkenes er snart ferdige.  Evje og Hornnes, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Grimstad, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Lyngdal og Kvinesdal har påbegynt arbeidet. åseral, Hægebostad, Bykle, Valle, Sirdal og FLekkefjord har ikke søkt om tilskudd. - Klikk for stort bildeStatus for kommunene i Agder Agder fylkeskommune

 

Hvem kan søke?

Kommunene kan søke om midler til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer (sti- og løypeplaner). Friluftsrådene kan også søke, etter avtale med kommunene som må vedta at slike planer skal utarbeides.

Miljødirektoratet har utviklet en metodikk for arbeidet som skal følges (veileder M-1292). Videre oppfordres det til et tett samarbeid med lag, organisasjoner, grunneiere og reiselivsorganisasjoner.

Ferdselsåreplaner kan med fordel samordnes med andre kommunale planer, som plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Den kan inneholde et program for ulike anlegg også innenfor friluftsliv og nærmiljøtiltak. Det gir mulighet til å søke spillemidler og friluftslivsmidler.

Tilskuddsramme for 2024

Miljødirektoratet har satt av 6 millioner kroner til prosjektet i 2024, og Agder fylkeskommune har 500 000 kroner til overs fra tildeling i 2023.

Det kan søkes om støtte på inntil 100 000 kroner per plan, for opptil 50% av budsjetterte kostnader.

Bidrag i form av arbeidstimer fra ansatte i kommunen, friluftsrådet og andre offentlige virksomheter, kan beregnes til 550 kr pr. time. Timer fra frivillige lag og foreninger beregnes til 300 kr pr. time.

Ta kontakt med Ingvild Paulsen for spørsmål, råd og veiledning.

Søknadsskjema