Sirkulærøkonomi

Agder fylkeskommune har satt av økonomisk midler for 2024 for å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi på Agder.  Både private og offentlige aktører kan søke. Agder symbiose kan bidra både med kompetanse og oversikter over næringsarealer og potensielle samarbeidspartnere.

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister Nyskaping ønsker å samarbeide om utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder, i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder.

Overgang til en sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å bruke ressursene mer effektivt, for å redusere klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold, redusere forurensningsbelastningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for å nå våre mål om omstilling til et lavutslippssamfunn.

Den globale og nasjonale økonomien følger for tiden en lineær modell, der råmaterialer blir utvunnet, bearbeidet til produkter, konsumert og deretter blir til avfall.  I 2020 kom Circularity Gap Report Norway som viser at 97,6 prosent av materialene vi i Norge forbruker hvert år blir ikke ført tilbake til kretsløpet. Vår økonomi er altså kun 2,4 prosent sirkulær.

EUs ambisjoner for en sirkulær økonomi i Europa er høye, og vil få stor betydning for Norge i årene som kommer. I Norge følger regjeringen opp arbeidet med sirkulær økonomi i Hurdal-plattformen, mens Agder beskriver den nødvendige overgangen til sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030, med konkrete tiltak i planens handlingsprogram.

Hva Agder symbiose kan hjelpe med

Agder symbiose er en regional satsing, der Agder fylkeskommune sammen med representanter fra Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister Nyskaping, skal jobbe videre med å legge til rette for utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder. Dette skal skje i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder. 

Agder symbiose skal i første omgang bidra til å inspirere, informere, koble aktører og koordinere ulike initiativ, samt være en faglig møteplass for lokale initiativ i hele Agder. I tillegg vil nettverket støtte og delta i prosjekter som vil bidra til omstilling til en sirkulær økonomi på Agder. 

I 2024 vil Agder symbiose:

  • arbeide for regional forankring gjennom god informasjonsflyt om nettverket til det interkommunale politiske råd og alle kommunene på Agder.
  • være mottaksapparat for regionale initiativ med behov knyttet til sirkulærøkonomi.
  • dele de gode prosjektene som er i gang på Agder, i Norden og internasjonalt.
  • dele informasjon som er relevant for mer sirkulær økonomi, som hvilke ressurser som finnes i regionen - som for eksempel energi- og materialstrømmer.

Kommuner og næringsliv kan søke om prosjektmidler

For å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi, har Agder fylkeskommune satt av 1 million kroner i 2024 til prosjekter som bidrar til å nå målsettingene om sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030. Midlene skal i hovedsak brukes til prosjekter og satsinger etter følgende prinsipper:

  • Satsingen skal skje i samarbeid med andre regionale aktører.
  • Midlene skal brukes til FoUI forprosjekter, mulighetsstudier, utredninger, kunnskapsdeling, prosjekt og tilsvarende.
  • Midlene skal være utløsende for å få i gang ulike utviklingsprosjekter, og gjerne også utløsende for ytterligere midler.

Både private og offentlige aktører kan søke. Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Ta kontakt med Anne Kristin Peersen eller Trond S. Kristiansen for mer informasjon.

Andre aktuelle støtteordninger:

Innovasjon Norge har støtteordningen Samarbeidsprosjekter for sirkulære verdikjeder. 

SIVA er med i ordningen Grønn plattform.

Hvordan kan kommunen legge til rette for industriell symbiose?

Kommunen kan tiltrekke seg nye bedrifter og beholde etablerte bedrifter ved å synliggjøre muligheter for industriell symbiose. Dette kan bidra til å sikre arbeidsplasser og skatteinntekter og til å bygge nettverk gjennom å trekke inn ytterligere samarbeidspartnere. Gjennom bevisst arbeid med kommuneplanen og næringsutvikling kan kommunen støtte initiering, utvikling og utvidelse av industrielle symbioser. Samarbeid på tvers av ulike fagområder i kommunen er nødvendig for å lykkes.

Kommuneplaner som virkemiddel

Gjennom kommuneplanen kan kommunen legge til rette for at bedrifter som har potensial for å utveksle ressurser, kan lokaliseres nær hverandre.  Dersom man planlegger for samlokalisering av kraftkrevende industri og industri som kan utnytte varmeoverskuddet, vil dette åpne for nye næringsmuligheter og samarbeid. Et godt eksempel på dette, finner vi i Kvinesdal, hvor Stolt Sea Farm Turbot Norway kan utnytte overskuddsvarmen fra Eramet Norway i sin produksjon av Piggvar.

Det er også viktig å planlegge for infrastruktur som sikrer tilgang til fornybar kraft, transport og innsamling av avfall til materialgjenvinning.

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det viktig å beskrive hvordan sirkulærøkonomi og industriell symbiose kan bidra til et sterkere og mer bærekraftig næringsliv i kommunen.

Tilrettelegging for industriell symbiose til bedrifter

Kommunen kan drive effektiv næringsutvikling ved å skaffe oversikt over side- og avfallsstrømmer fra industri og produksjonsbedrifter. På den måten kan man koble næringer som har potensial for utveksling av ressurser.  Eyde-klyngen, som er en del av Agder symbiose, har en tilgjengelig oversikt når det gjelder energi/overskuddsvarme fra industribedrifter i hele regionen, og kan bidra i dette arbeidet.

Agder symbiose kan også bistå med prosessledelse og organisering av det videre arbeidet, og har kontaktpersoner med mye erfaring med etablering av industriell symbiose. Det er viktig at man etablerer samarbeid mellom alle relevante aktører, og henter inn ressurser fra alle relevante fagområder i kommunen: næring, plan, klima og miljø og eventuelt innovasjon.