Sirkulærøkonomi

Agder fylkeskommune har satt av økonomisk midler for 2023, som både private og offentlige aktører kan søke på for å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi på Agder.

På denne siden finner du informasjon om:

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping ønsker å samarbeide om utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder, i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS).

Overgang til en sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å bruke ressursene mer effektivt, for å redusere klimagassutslipp, bremse tapet av naturmangfold, redusere forurensningsbelastningen og bidra til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for å nå våre mål om omstilling til et lavutslippssamfunn.

Den globale og nasjonale økonomien følger for tiden en lineær modell, der råmaterialer blir utvunnet, bearbeidet til produkter, konsumert og deretter blir til avfall.  I 2020 kom Circularity Gap Report Norway som viser at 97,6 prosent av materialene vi i Norge forbruker hvert år blir ikke ført tilbake til kretsløpet. Vår økonomi er altså kun 2,4 prosent sirkulær.

EUs ambisjoner for en sirkulær økonomi i Europa er høye, og vil få stor betydning for Norge i årene som kommer. I Norge følger regjeringen opp arbeidet med sirkulær økonomi i Hurdal-plattformen, mens Agder beskriver den nødvendige overgangen til sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030, med konkrete tiltak i planens handlingsprogram.

Hva kan Agder symbiose kan hjelpe med

Agder symbiose er en regional satsing, der Agder fylkeskommune sammen med representanter fra Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping, skal jobbe videre med å legge til rette for utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder. Dette skal skje i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS). 

Agder symbiose skal i første omgang bidra til å inspirere, informere, koble aktører og koordinere ulike initiativ, samt være en faglig møteplass for lokale initiativ i hele Agder. I tillegg vil nettverket støtte og delta i prosjekter som vil bidra til omstilling til en sirkulær økonomi på Agder. 

I 2023 vil Agder symbiose:

  • arbeide for regional forankring gjennom god informasjonsflyt om nettverket til det interkommunale politiske råd og alle kommunene på Agder.
  • være mottaksapparat for regionale initiativ med behov knyttet til sirkulærøkonomi.
  • dele de gode prosjektene som er i gang på Agder, i Norden og internasjonalt.
  • dele informasjon som er relevant for mer sirkulær økonomi, som hvilke ressurser som finnes i regionen - som for eksempel energi- og materialstrømmer.

Kommuner og næringsliv kan søke om prosjektmidler

For å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi, har Agder fylkeskommune satt av 1 million kroner i 2023 til tiltak og prosjekter som bidrar til å nå målsettingene om sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030. Midlene skal i hovedsak brukes til prosjekter og satsinger etter følgende prinsipper:
 

  • Satsingen skal skje i samarbeid med andre regionale aktører.
  • Midlene skal brukes til FoUI forprosjekter, mulighetsstudier, utredninger, kunnskapsdeling, prosjekt og tilsvarende.
  • Midlene skal være utløsende for å få i gang ulike utviklingsprosjekter, og gjerne også utløsende for ytterligere midler.

Både private og offentlige aktører kan søke. Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Ta kontakt med Geir Hammersmark eller Anne Kristin Peersen for mer informasjon.

 

 

Til toppen