Sirkulærøkonomi

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping ønsker å samarbeide om utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder, i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS).

Agder fylkeskommune har satt av økonomisk midler for 2022 som både private og offentlige aktører kan søke på for å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi på Agder.

Overgangen til sirkulær økonomi

Den globale og nasjonale økonomien følger for tiden en lineær modell, der råmaterialer blir utvunnet, bearbeidet til produkter, konsumert og deretter blir til avfall.  I 2020 kom Circularity gap report Norway som viser at 97,6 prosent av materialene vi i Norge forbruker hvert år blir ikke ført tilbake til kretsløpet. Vår økonomi er altså  kun 2,4 prosent sirkulær.

EUs ambisjoner for en sirkulær økonomi i Europa er høye, og vil få stor betydning for Norge i årene som kommer. I Norge følger den nye regjeringen opp arbeidet med sirkulær økonomi i Hurdal-plattformen, mens Agder beskriver den nødvendige overgangen til sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030 med konkrete tiltak i planens handlingsprogram.

Prosjektet Agder symbiose

I 2020 /2021 ble forprosjekt «Agder symbiose-industriell symbiose i Agder» gjennomført med støtte fra Klimasats-ordningen til Miljødirektoratet. Hensikten med forprosjektet var å utforske det regionale handlingsrommet og framskynde overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi på Agder. Agder fylkeskommune var prosjektleder for Klimasatsprosjektet, og prosjektdeltakere var Eyde-klyngen, Universitetet i Agder (ENTERS), Lister nyskaping, Kristiansand kommune og Arendal kommune. Forprosjektet konkluderer med et ønske om å videreføre og styrke «Agder symbiose» som en regional satsing. Arbeidet er forankret i Regionplan Agder 2030.

«Agder symbiose» skal i første omgang bidra til å inspirere, informere, koble aktører og koordinere ulike initiativ, samt være en faglig møteplass for lokale initiativ i hele Agder.
I tillegg støtte og delta i prosjekter som vil bidra til omstilling til en sirkulær økonomi på Agder.

Kommuner og næringsliv kan søke om prosjektmidler 

For å stimulere til overgangen til sirkulær økonomi, har Agder fylkeskommune satt av økonomiske midler i 2022 til tiltak som bidrar til å nå målsettingene om sirkulær økonomi i Regionplan Agder 2030. Midlene skal i hovedsak brukes til prosjekter og satsinger etter følgende prinsipper:

  • Prosjekter skal gjennomføres i samarbeid med andre regionale aktører
  • Midlene kan gå til FoUI forprosjekter, mulighetsstudier, utredninger og lignende, men ikke til investeringer
  • Midlene skal være utløsende for å få i gang ulike utviklingsprosjekter, og kan gjerne være utløsende for tilgang til ytterligere midler

Både private og offentlige aktører kan søke.
 

Behov for kunnskapsheving på sirkulær økonomi?


Det vil bli avholdt fagseminarer i 2022 innen sirkulær økonomi som er spisset innen ulike tema og til ulike målgrupper. Følg med her for oppdateringer.

Fakta:

Agder symbiose

Agder symbiose er nettverk med et kjerneteam fra offentlig og privat sektor, samt akademia, som har god oversikt over aktører og initiativ i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Nettverket kobler aktører og riktig kompetanse, deler erfaringer og prosjekter i regionen, setter i gang aktiviteter/prosjekter og inviterer til møteplasser for kunnskapsheving i regionen på både industriell symbiose og sirkulær økonomi, for å sette fart på det sirkulære skifte i Agder. Samtidig sørger dette teamet også for å øke samspillet mellom politisk utforming, virkemidler og grønne arbeidsplasser.

Sirkulær økonomi

Sirkulærøkonomi er en strategi for å bruke de begrensede ressursene våre mye mer effektivt enn vi gjør i dag. Vi tar sikte på at  verdiskaping kobles fra ressursforbruk . Det innebærer at vi må skaper mer verdi ut av mindre ressurser, og bruke de samme ressursene mange ganger. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter så effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Industriell symbiose  

Industriell symbiose er ett felt innenfor sirkulær økonomien. Det er en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter og andre virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område samarbeider for å maksimere ressursutnyttelsen ved å realisere synergiene seg imellom. Eksempelvis kan dette handle om materialer, energi/spillvarme eller vann.
Et slikt samarbeid utvides stadig oftere til en industriell-urban symbiose med tilsvarende bredere partnerskap.

Relevante lenker:
Sirkulærøkonomi (innovasjonnorge.no)

https://www.eydecluster.com/no/fokusomraader/sirkulaeroekonomi/

https://enters.uia.no/

Circular Norway

Til toppen