Støtteordning for klima-, energi- og miljøplaner

Fylkeskommunen har opprettet en ny støtteordning for klima-, energi- og miljøplaner i kommunene på Agder. 

Bakgrunn

Flere kommuner ønsker å utarbeide nye klima-, energi- og miljøplaner. Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtok 17. november 2022 å etablere en tilskuddsordning for utarbeidelse av klima-, energi- og miljøplaner. Flere kommuner har meldt at de mangler fagkompetanse og/eller kapasitet til å utarbeide slike planer på egenhånd, og ønsker et samarbeid med fylkeskommunen for å få dette til. Klima-, energi- og miljøplaner kan være innarbeidet som en del av kommuneplanen eller være et selvstendig dokument.

Kommunene må gjøre større klimagrep, og for å oppnå resultater trenger man kunnskapsgrunnlag, struktur og planer. Sommeren 2022 ansatte fylkeskommunen studenter til å gjøre en kartlegging av kommunenes klimaarbeid. Denne kartleggingen viste at det er behov for nye og oppdaterte klima-, energi- og miljøplaner i flere av kommunene i Agder.

Målsetting

Tilskuddsordningen skal støtte opp under målene i Regionplan Agder 2030, og vil ha særlig søkelys på to mål:

  • å redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030
  • å støtte opp om effektiv energibruk.

Støtteordningen er innrettet som følger:

  • Alle kommunene i Agder kan søke støtte til utarbeidelse av nye klima-, energi- og miljøplaner, på opptil 50 prosent av kostnadene.
  • Det kan også søkes om støtte til å utarbeide handlingsplaner for å redusere utslipp.
  • Det er satt av 1 mill. kroner til støtteordningen i 2024.
  • Støtteordningen er oppad begrenset til 100 000 kroner per kommune.
  • Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles forløpende og støtte kan innvilges så lenge det er midler igjen på ordningen.