Fysiske tiltak i vassdrag

Dersom du ønsker å gjennomføre et fysisk tiltak i vassdrag, krever det tillatelse. Dette er regulert gjennom forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, og omfatter alle typer tiltak som kan endre forutsetningene for livet i vassdraget; som graving, steinsetting, bygging av terskler, utlegging av gytegrus med mer. Slike tiltak kan endre forutsetningene for livet i vassdraget, og skal derfor vurderes av myndighetene.

Mange tiltak i vann og vassdrag kan få tillatelse dersom de utføres på en måte som fisk og annet dyre- og planteliv ikke tar skade av. I en eventuell tillatelse stiller vi derfor ofte vilkår for tillatelsen.

I vassdrag hvor det ikke er laks- og sjøaure (anadrome laksefisk) er det fylkeskommunen som håndterer slike tillatelser. For lakse- og sjøaureførende deler av vassdrag må søknaden sendes Statsforvalteren, postboks 504, 4804 Arendal, eller sfagpost@statsforvalteren.no

Husk å ha kartvedlegg og andre relevante vedlegg klare før du går i gang med utfylling av søknadsskjemaet.

Trykk her for å søke

Dersom tiltaket medfører fjerning av kantvegetasjonsbeltet kreves fritak fra bestemmelsen i vannressursloven § 11. Søknad om dette må sendes Statsforvalteren i Agder.

Lovgrunnlag

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag §1 sier at det uten tillatelse er forbudt å gjennomføre fysiske tiltak som: 

  1. medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmuligheter for fisk eller andre ferskvannsorganismer,
  2. bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner som kan øke eller forskyve fangst av fisk i vassdrag, og
  3. har til hensikt å forandre fiskearter sin produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

Forskriften gjelder uavhengig av vedtak etter annet lovverk som plan- og bygningsloven, nydyrkingsforskriften eller skogsbilveiforskriften.

Punkt 1 og 2 gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

Om store prosjekter

Ved større anlegg hvor flere vannforekomster berøres, eksempelvis ved store veiutbygginger eller avsetting av næringsarealer, skal det opprettes dialog i planfasen før tiltakene omsøkes. Tiltakshaver oppfordres til å utarbeide et «vannforekomstnotat» som beskriver alle vannforekomster som berøres (en mal for slikt notat kan fås ved henvendelse).

Notatet vil gi grunnlag både for vurderinger etter vannforskriften i tidlig planfase, og senere søknadsbehandling av de enkelte tiltakene etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag hvor dette er påkrevd.

Aktuelle lenker

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag