Agder vannregion

Vannet er en av våre viktigste felles ressurser: uerstattelig og avgjørende for livet på jorden. Friske økosystemer bidrar med matauk, rent vann, biodiversitet og økosystemtjenester. Agder fylkeskommune arbeider for en god, helhetlig og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann.

God vannkvalitet er viktig for både befolkning og næringsliv.  Det er en forutsetning for ulike næringer som vannkraft, jordbruk og ulike typer industrivirksomheter. Rekreasjon og aktiviteter knyttet til vann har også en positiv effekt på helse og trivsel.

Mange brukerinteresser fører også med seg mange belastninger, og vannressursene våre er under stadig økende press; forurensing fra sur nedbør, industri, vei, avrenning fra byområder og tettbygde strøk, oppdrett, båttrafikk, avløp, forsøpling, arealendringer og gjenfylling av vann og bekker når det bygges ut, er noen eksempler.

Vannet som ressurs krever klok forvaltning som ivaretar helhetlig og bærekraftig bruk, for å sikre tilgjengelighet for nåværende og kommende generasjoner. Vannforskriften og regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion er viktige virkemidler for å oppnå dette.  

Vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Forskriftens hovedmål er:

 • å sikre beskyttelse av vannmiljøet mot forringelse
 • å forbedre og gjennoprette miljøtilstanden
 • å sikre en mer helhetlig og bærekraftig bruk av vannressursene våre.

Dette gjøres ved å utarbeide helhetlige regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram i henhold til vannforskriften, og i regi av den utnevnte vannregionen.

Vannet skal i henhold til vannforskriften forvaltes etter de naturgitte nedbørsgrensene, det vil si der vannet renner. Landet er nå delt inn i vannregioner, som er avgrenset etter de naturgitte nedbørsfeltene. Disse avviker fra landegrenser, fylkesgrenser og kommunegrenser. Arbeidet med å forvalte vannressursene våre må derfor organiseres på en måte som sikrer samarbeid på tvers av disse grensene.  

Utvalgte fylkeskommuner har fått rollen som vannregionmyndighet, med annsvar for de vannregioner, eller deler av internasjonale vannregioner, som ligger i Norge. Det er etablert 10 vannregionmyndigheter i Norge, som ivaretar til sammen 15 vannregioner. 

Agder vannregion

Vannregionene er delt inn etter nedbørsfelt.  Agder Vannregion dekker et areal på 21 048 km2, og er den sørligste vannregionen i Norge.  Den består av nesten hele Agder fylkes, deler av Telemark fylke og litt av Rogaland fylke. 

Kart som viser Agder vannregion og vannområder i Agder - Klikk for stort bildeOversiktskart over Agder vannregion Agder fylkeskommune

Agder vannregion er igjen delt inn i syv vannområder: Sira-Kvina, Lygna, Mandal – Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad – Vegår.

Agder fylkeskommune er utpekt som vannregionmyndighet for Agder vannregion.

Vannregionmyndighet

Som vannregionmyndighet har Agder fylkeskommune blant annet hovedansvaret for:

 • å ivareta og sikre samordnet, helhetlig og bærekraftig forvaltning av vannressursene innenfor de grensene som definerer Agder vannregion.
 • å opprette og lede vannregionnutvalg, som et samordnings- og samarbeidsorgan.
 • å lede plan- og prosessarbeidet i forbindelse med utarbeidelse og rullering av regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram.
 • å sikre nødvendig deltakelse, medvirkning og politisk forankring.
 • å følge opp og samordne vannområdene.

Regional vannforvaltningsplan

Vannet i Agder vannregion må sikres som ressurs for alle, samtidig som vannet forvaltes bærekraftig, innenfor naturens egne tålegrenser og i tråd med vannforskrifteen og FNs bærekraftsmål. Dette ivaretar vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram. Hovedmålet i planen er godt vannmiljø, og den angir miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Planen angir også når man skal nå målene, og hvilke tiltak som prioriteres for å nå miljømålene. 

Den 31.oktober 2022 ble revidert vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder vannregion godkjent hos Klima- og miljødepartementet. Planen ivaretar alt ferskvann, grunnvann samt kystvann en nautisk mil fra grunnlinjen.

Vannregionen skal i planperioden 2022-2027 ha et hovedfokus på kysten vår. Kysten langs Agder er flere steder sterkt belastet med ulike påvirkninger som gir dårlige tilstander. Dette dreier seg om stadig økende næringstilførsel, forurensning, plastforsøpling, spredning av freddemde arter og nedbygging som gir endring i økosystemene og nedgang i flere av fiskebestandene.

Regionen også i stadig vekst, og klimaendringer vil forsterke den negative utviklingen av kynsten fra forventet økt press fra både næring og befolkningsvekst.

Regional forvaltningsplan kan lastes ned her

Informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplanen legges ut på et eget nettsted: Vannportalen.

Vannregionutvalget

For å kunne utarbeide en regional vannforvaltningsplan med realistiske mål, tiltak og prioriteringer er gode samordningsprosesser i alle ledd en forutsetning for å lykkes. Det  derfor opprettet samordningsforum kalt vannregionutvalg (VRU), som skal ivareta prinsippene om helhetlig, nedbørsbasert, samordnet og bærekraftig forvaltning.

Vannregionutvalget er sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, Statsforvalteren, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner. Agders fylkesordfører er leder av VRU.

Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe, og gjennom andre relevante medvirkningsarenaer. 

Vannområdekoordinatorer

I vannområdene er det ansatt en vannområdekoordinator i et spleiselag mellom de involverte kommunene og Agder fylkeskommune. 

Vannområdekoordinatorens viktigste oppgaver er :

 • å være en rådgiver for kommunene i vannområdet om hvordan arbeidet etter vannforskriften og - forvaltningsplanen skal følges opp, for eksempel i forbindelse med kommuneplaner, arealplaner og reguleringsplaner
 • å  informere og gi råd om vannmiljøets tilstand, påvirkninger og mulige tiltak, og velede om buk av Vann-Nett.
 • å bidra til lokal forankring og være pådriver for tiltak der kommunene er sektormyndighet med ansvar for vann, avløp, jordbruk og arealplanlegging langs vassdrag etc.
 • å koordinere mellom kommunene og gjøre disse gode på vannforvaltning, herunder som rådgiver i arealsaker som angår vassdrag og vannmiljø.
 • å bidra til lokal medvirkning, herunder bruk av lokal og erfaringsbasert kunnskap.
 • å være bindeleddet mellom det lokale og det regionale arbeidet med vannforvaltning, -planer og tiltaksprogram.

 

Nyttige lenker

Informasjon om miljøtilstand og tiltak

Arbeidet med vannforskriften i Norge

Vannforskriften