Vannregion Agder

Agder fylkeskommune arbeider for en god, helhetlig og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann. Arbeidet med rullering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder er i gang, og forvaltningsplanen med tiltaksprogram skal sendes på høring fra 1.1.2021. Informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplanen legges ut på vannportalen: www.vannportalen.no/agder

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige og sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er:

  • Vannkraftregulering
  • Krypsiv
  • Forurensede sedimenter
  • Fremmede arter

Nyttige lenker

Vannportalen, Region Agder: http://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/

Informasjon om miljøtilstand og tiltak: https://www.vann-nett.no/portal/

Arbeidet med vannforskriften i Norge:http://www.vannportalen.no/

Vannforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446

Til toppen