Vannregion Agder

Agder fylkeskommune arbeider for en god, helhetlig og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann.

Informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplanen legges ut på et eget nettsted.

Vannportalen

Vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige og sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er:

  • Vannkraftregulering
  • Krypsiv
  • Forurensede sedimenter
  • Fremmede arter

Nyttige lenker

Informasjon om miljøtilstand og tiltak

Arbeidet med vannforskriften i Norge

Vannforskriften