Vannregion Agder

Agder fylkeskommune arbeider for en god, helhetlig og bærekraftig forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann.

Informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplanen legges ut på et eget nettsted: Vannportalen

Vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige og sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er:

  • Vannkraftregulering
  • Krypsiv
  • Forurensede sedimenter
  • Fremmede arter

Nyttige lenker

Informasjon om miljøtilstand og tiltak

Arbeidet med vannforskriften i Norge

Vannforskriften

Til toppen