Forvaltning av kystsel

Fylkeskommunen har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta i jakt på kystsel utan løyve frå fylkeskommunen i det området jakta skal føregå.

Det er fylkeskommunen som behandlar søknader om fellingsløyve for sel langs norskekysten, registrerer talet på felte dyr og stoppar jakta når kvotane er berekna tatt.

Ein må også vende seg til den enkelte fylkeskommune for å få vite gjenverande kvote.

Du skal rapportere jakta di til fylkeskommunen - både om du har fått dyr eller ikkje. Du skal også rapportere om du ikkje nytta jaktløyvet.

Søknadsskjema og spørsmål vedrørande deltaking i jakt på kystsel, inkludert rapportering av skoten sel, må derfor sendast til den fylkeskommunen der jakta skal gå føre seg.

Fiskerimyndigheitene har det totale forvaltingsansvaret for kystsel og fastset årlege kvotar, jakttider for dei ulike artane og reglar for gjennomføring av jakta.

Det er krevjande å jakte på kystsel, og for å delta må ein ha avlagt skyteprøve for storviltjegerar.

I det sørlege Noreg vert det jakta mest på steinkobbe og havert. Lenger nord vert det også jakta på ringsel og grønlandssel.

Jakttider og kvoter

Kvart år fastsettast det kvoter for jakt på kystsel. Dette er regulert gjennom ei forskrift fastsett av Fiskeridirektoratet.

I Agder er det ikkje tildelt kvote for steinkobbe i 2023. Frå Lista i Farsund og vestover kan det jaktast etter havert innafor ei felles kvote på 60 sel for strekninga Lista – Stad.

Havert

For havert kan det i områda sør for Stad gjevast jaktløyve i perioden 1. februar – 30. september og i områda nord for Stad i perioden 2. januar – 15. september.

Grønnlandssel

For grønlandssel kan løyve berre gjevast i perioden 2. januar – 30. september.

Steinkobbe 

For steinkobbe kan jaktløyve gjevast i perioden 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september. 

Skjema

Søknad om jakt på kystsel

Rapporteringsskjema

Kompensasjonsordning frå Havforskningsinstituttet

Ein del dyr har merke festa til baksveivene. Hvis du sender inn desse, utbetaler Havforskingsinstituttet 250,- kroner per merke.  Når merka blir sendt saman med kjeven til selen, aukar utbetalinga til 500.- kroner. 

Merka skal sendast til Havforskingsinstituttet i Tromsø:

Havforskningsinstituttet
v/ Lotta Lindblom
Postboks 6404
9294 Tromsø

Sel som er merka med eit plastmerke i den eine baksveiven er det særleg viktig å få aldersdata frå. I slike tilfelle kan metoden for aldersbestemming bli kontrollert, fordi vi veit den nøyaktige alderen på disse individa (selen blei merka like etter fødsel).

Det må fyllast ut eit eget skjema om du skal sende inn slike merker

Fangstskjema (PDF, 294 kB)

Arter | Havforskningsinstituttet