Viltforvaltning

Agder fylkeskommune sine oppgaver og myndighet er knyttet til forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter. Fylkeskommunen forvalter også en tilskuddsordning for vilttiltak. Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 15. januar.

Fylkeskommunens ansvarsområder er med enkelte unntak arter hvor det er åpnet opp for ordinær jakt gjennom jakttidsforskriften. Unntakene gjelder villrein, fredet rovvilt og truede viltarter hvor forvaltningsansvaret ligger hos Statsforvalteren i Agder. Gjennom veiledning, rådgivning, økonomiske tilskudd, arealforvaltning og utviklingsprosjekter jobber fylkeskommunen for at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Fylkeskommunens veilederrolle 

Kommunen vil normalt være førstelinjetjenesten i viltforvaltning lokalt. Fylkeskommunen skal bistå kommuner i viltfaglige spørsmål og legge til rette for bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning på regionalt nivå. Fylkeskommunen kan også bistå og veilede rettighetshavere lokalt i regelverk og praktisk forvaltning.  

 

Tilskudd til viltformålAktuelle lenker om viltforvaltning: