Tilskudd til viltforvaltning

Agder fylkeskommune sine oppgaver og myndighet er knyttet til forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter. Fylkeskommunen forvalter også en tilskuddsordning for vilttiltak. Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 15. januar.

Fylkeskommunens ansvarsområder er med enkelte unntak arter hvor det er åpnet opp for ordinær jakt gjennom jakttidsforskriften. Unntakene gjelder villrein, fredet rovvilt og truede viltarter hvor forvaltningsansvaret ligger hos Fylkesmannen i Agder. Gjennom veiledning, rådgivning, økonomiske tilskudd, arealforvaltning og utviklingsprosjekter jobber fylkeskommunen for at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Fylkeskommunen har et veiledningsansvar overfor kommuner, vald, grunneiere og rettighetshavere når det gjelder spørsmål knyttet til jakt, regelverk, bestandsplanlegging osv.

Aktuelle lenker:

 

 

Til toppen