SEFRAK-registeret

SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over eldre bygninger, de fleste bygd før år 1900. 

Registreringene ble gjort i årene1975-1995, og hver bygning er kartfestet, oppmålt og fotografert i et eget skjema. SEFRAK-registeringene gir et godt tidsbilde av byggeskikk og en oversikt over de eldre bygningene i kommunene.
Registreringen innebærer ikke at bygningen har et formelt vern, men indikerer at bygningen har en verneverdi eller at den tilhører et verneverdig kulturmiljø eller kulturlandskap. Det bør derfor gjøres en lokal individuell vurdering av verneverdi før det eventuelt gis tillatelse til riving, flytting eller endring av SEFRAK-bygninger. Mange kommuner har innarbeidet rutiner for dette i sin saksbehandling.

Fylkeskommunen har et pågående arbeid med digitalisering av SEFRAK-skjemaene, og har etablert et eget arkiv for Agder.

Arkiv SEFRAK Agder

Det finnes også flere andre kilder for opplysninger om bygninger registrert i SEFRAK.