Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder skal bidra til å oppnå den nasjonale målsettingen om at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme.

Tilskuddet kan gis til områder, og enkeltobjekter innenfor et slikt område, som er definert av Riksantikvaren som tette trehusområder av kulturhistorisk verdi.

Søknadsportalen Digisak