Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (FRIP)

Fredete kulturminner er viktige deler av vår kulturarv, som vi ønsker å ta vare på og bevare for ettertiden.

Eier du et fredet kulturminne kan du få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen.

Formålet med tilskuddsordningen er altså å dekke hele eller deler av den merkostnaden som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen.

Klikk for stort bildeVigeland brug, Vennesla. Agder fylkeskommune  

Tilskudd til freda bygg og anlegg

Søknadsfrist: 31. oktober
Til toppen