Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Denne fylkeskommunale tilskuddsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030, og har fokus på at verdiskapingen knytta til kystkultur, kulturarv i indre bygder og trehusbyene skal øke.

Tilskuddsposten er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper. Slik skal en større andel av vår kulturarv bli godt ivaretatt, samtidig som at en øker antall håndverkere innen tradisjonsfag.

Digitalt søknadsskjema

Kontaktinfo telefon: Øyvind Salamonsen. 948 14 787