Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Denne fylkeskommunale tilskuddsordningen skal bidra til arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til et godt og samfunnsnyttig formål.

Det er en klar intensjon med ordningen å støtte opp om det viktige arbeidet med kulturmiljøforvaltning som foregår i frivillige lag og foreninger.

Digitalt søknadsskjema