Blått kompetansesenter Sør

Første prosjektperiode for Blått kompetansesenter Sør er snart over, og det jobbes nå med en revidering av Blått notat for å legge en plan for veien videre for BKS. En skrivegruppe er nedsatt for arbeidet med Blått notat 2.0.

Blått kompetansesenter Sør (BKS) er etablert som et bredt regional samarbeidsprosjekt mellom forskning, akademia, næring, politikk og forvaltning. Agder fylkeskommune er prosjekteier.

Mange av framtidas løsninger for tilgang til mat og fornybar energi ligger i havet og i en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser. Havet spiller også en sentral rolle når det gjelder tiltak mot klimaendringer og tap av artsmangfold. Med dette som bakgrunn, ledet Havforskningsinstituttet i Flødevigen et bredt sammensatt arbeid for å avdekke muligheter for næringsutvikling og langsiktig, god forvaltning av kystressursene våre. Det resulterte i kunnskapsgrunnlaget «Blått notat», som prosjektet Blått kompetansesenter Sør (BKS) bygger på. Det arbeides for tiden med et oppdatert blått notat. 

Sørlandet – fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i kystsonen

Prosjektet er et virkemiddel for å oppnå mål i Regionplan Agder 2030 om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser basert på en bærekraftig forvaltning av naturressursene våre.

For å få dette til er et godt samspill mellom regionens vidstrakte næringsliv og gode forskningsmiljøer nødvendig. Universitetet i Agder (UiA) har tatt på seg ansvaret for å ansette prosjektleder, noe som legger godt til rette for ytterligere samhandlingen med aktører som Centre for Coastal Research (CCR), Havforskningsinstituttet i Flødevigen, NIVA, GRID Arendal og andre.

Bredt samarbeid

Blått kompetansesenter Sør er finansiert via statsbudsjettet og andre offentlige midler. De mange samarbeidspartene bidrar med arbeidsinnsats og annen egeninnsats. Det hele ledes av en styringsgruppe sammensatt av aktører fra politisk nivå i fylket, næringsliv, kunnskapsmiljø og forvaltning:

  • Næringsliv: Trond Rafoss fra Innakva bedriftsklynge og Erlend Moksness fra GCE NODE
  • Forvaltning: Christina Milsom (leder) fra Agder fylkeskommune, Liv Øyulvstad og Siri Asdal (vara) fra Blå vekst-partnerskapet
  • Kunnskapsmiljø: Hans Wilhelm Weinberger fra UiA og Trine Dale fra NIVA
  • Politisk: fylkestingspolitikere Mirell Høyer Berntsen (SV) og Hannah Dybesland (H)

Nye arbeidsplasser og ny kunnskap

Så langt har Blått kompetansesenter bidratt med økonomisk støtte til en rekke utviklingsprosjekt der næringsliv og forskningsmiljø samarbeider. Prosjektet vil også bidra til finansiering av infrastruktur for innovasjon og forskning, i et samarbeid mellom UiA, Havforskningsinstituttet, Innakva LAB og andre. Vitensenteret i Arendal arbeider med å utvikle et attraktiv undervisningsopplegg som også inkluderer formidlingsnettverk, elevprogram og kursing av lærer.

Agder fylkeskommune samarbeider tett med kystkommunene om et kartleggingsarbeid, fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Målet er at flere godt egna areal skal bli tilgjengelig for blå næring.

Ta kontakt med prosjektleder for mer informasjon.

Den rike tilgangen på marine ressurser har både skapt arbeidsplasser og styrket de marine kunnskapsmiljøene. Verdien av fisk, oppdrett og videreforedling av marine arter har økt betydelig.
Sitat fra «Fremtidsbilde Agder» i Regionplan Agder 2030, side 15

Mål 2030: Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.

Veien til målet: Utvikle kompetansesentre og bedriftsnettverk for blå og grønn verdiskaping.

Regionplan Agder 2030