Regionale Forskningsfond Agder: Styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Nå kan næringsliv, kommunal sektor (inkludert fylkeskommunen) og forskningsorganisasjoner søke om forprosjektmidler til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Innleveringsfrister i 2022: 22. april, 10. juni, 2. september, 21. oktober og 2. desember.

Utlysninger hos RFF Agder

Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av 11 regionale forskningsfond i Norge. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030. 

RFF Agder er en viktig pådriver for forskningsstøttet innovasjon i regionen, og bidrar til at bedrifter og offentlige virksomheter i Agder øker sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping.

Retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet definerer følgende mål for regionale forskningsfond:

  • Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.
  • Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.
  • Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.
  • Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.
  • Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

Siden 2010 har fondet bevilget over 160 millioner kroner til forskning og forskningsstøttet innovasjon som skal  løse viktige utfordringer i regionen. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og vi samarbeider tett med Norges forskningsråd. 

Regionale forskningsfond Agder (RFF)

Til toppen