Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av 11 regionale forskningsfond i Norge. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030. 

RFF Agder er en viktig pådriver for forskningsstøttet innovasjon i regionen, og bidrar til at bedrifter og offentlige virksomheter i Agder øker sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping.

Retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet definerer følgende mål for de regionale forskningsfondene:

  • Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.
  • Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.
  • Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.
  • Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.
  • Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

Siden 2010 har fondet bevilget over 160 millioner kroner til forskning og forskningsstøttet innovasjon med mål å løse viktige utfordringer i regionen. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og vi samarbeider tett med Norges forskningsråd. 

Regionale forskningsfond Agder (RFF)