Internasjonalt samarbeid

Agder er en region med lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Landsdelens næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra utlandet. Agder har innbyggere fra ca 150 land, mange utenlandske studenter og arbeidstakere, og mange utenlandsrettede transportforbindelser.

Internasjonalt samarbeid er viktig for Agder

Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i Regionplan Agder 2030, og regionplanen fungerer som Agders internasjonale strategi. Det internasjonale perspektivet skal ivaretas på alle fylkeskommunale virksomhetsområder. Regionplanen slår fast at internasjonalt arbeid er viktig for at Agder skal bli en mer attraktiv, innovativ, inkluderende og lærende region. I internasjonalt samarbeid ligger det store muligheter for å utveksle kunnskap som bidrar til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til å profilere Agder som en attraktiv region utad.   

Deltakelse i internasjonalt samarbeid bidrar til å gi Agder ny kunnskap, økt kompetanse og tilgang til nye samarbeidspartnere i andre land. Samarbeidet kan også medvirke til økt konkurransekraft og tilgang til nye markeder for landsdelens næringsliv. Andre gevinster ved internasjonalt samarbeid kan være økt kapasitet for omstilling og innovasjon, samt bedre tjenester og produkter. Dette skaper forutsetninger for å fremme en bærekraftig utvikling.

Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse. Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir elever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner.

Fylkeskommunen er representert i Europapolitisk forum for regionale og lokale myndigheter. Politikere og tjenestemenn deltar i programstyrene for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og Interreg Europa. Fylkeskommunen er også medlem av den europeiske interesseorganisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) og den geografiske kommisjonen for Nordsjøen – North Sea Commission (NSC).

Fylkeskommunen driver Agder Europakontor i Brussel og koordinerer det regionale nettverket for mobilisering til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon South Norway (se egne menypunkter).

I Agder finnes det en rekke aktører innenfor det offentlige, næringslivet, FoU-miljøer og frivillig sektor som på ulike måter arbeider med å fremme internasjonalisering. En tettere kopling av disse aktørene vil være viktig for å utnytte mulighetene i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk. Det offentlige virkemiddelapparatet skal bidra til at offentlig sektor, næringsliv og universitet/FoU-institusjoner og frivillig sektor utnytter gevinster og muligheter ved internasjonalt samarbeid.

Nyttige lenker

Politiske arenaer:

EU-programmer: