Internasjonalt samarbeid

Agder er en region med lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Landsdelens næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra utlandet. Agder har innbyggere fra ca 150 land, mange utenlandske studenter og arbeidstakere, og mange utenlandsrettede transportforbindelser.

Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i Regionplanen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/ partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering.

Deltakelse i internasjonale programmer kan åpne muligheter for økt kompetanse, bidra til nettverksbygging for både offentlig sektor og private aktører i fylket, og i tillegg sikre finansiering av prosjekter og tiltak. Fylkeskommunen deltar i internasjonalt samarbeid via fora på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse. Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir elever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner.

Agder fylkeskommune er deleier i Sørlandets Europakontor og gir tilskudd til Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, og er via kontorene representert i ulike internasjonale nettverk. Fylkeskommunen tilstreber også å ha en aktiv rolle som samarbeidspartner eller prosjekteier i internasjonale prosjekt der dette samsvarer med øvrige fylkeskommunale oppgaver og prioriteringer.

I Agder finnes det en rekke aktører innenfor det offentlige, næringslivet, FoU-miljøer og frivillig sektor som på ulike måter arbeider med å fremme internasjonalisering. En tettere kopling av disse aktørene vil være viktig for å utnytte mulighetene i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk. Det offentlige virkemiddelapparatet skal bidra til at offentlig sektor, næringsliv og universitet/FoU-institusjoner og frivillig sektor utnytter gevinster og muligheter ved internasjonalt samarbeid.

Nyttige lenker:

Politiske arenaer:

Prosjekt:

Samarbeidspartnere/virkemiddelapparat:

Til toppen