Strategi for kraftforedlende industri på Agder

Agder fylkekommune  «Regionplan Agder 2030 sitt hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.» 

Agder har forutsetninger for industriell vekst. Vi er en region rik på fornybar kraft med verdensledende kompetanse innenfor en rekke ulike industrielle felt. Målsettingen for strategien for kraftforedlende industri på Agder er: 

«Agder skal være en attraktiv region for etablering av ny grønn, fossilfri, sirkulær og bærekraftig, kraftforedlende industri, basert på regionens fortrinn og egne kraftressurser.»

Fylkesutvalget vedtok 31. mai å sende utkast til strategi på høring til et utvalg av aktører. Høringen er nå over.  

Forslag til strategi, med justeringer basert på høringsinnspillene, behandles politisk nå i høst. 

 

Til toppen