Ekstra tilskudd til grøfting på Agder

Agder fylkesting har bevilget 2 millioner kroner til landbruket for å øke dreneringsaktiviteten. Tilskuddet skal være et supplement til den statlige ordningen. Søknadsfrist er 1. november 2023.

Fylkeskommunen bidrar med tilskudd til drenering av dyrka mark i 2023 etter følgende satser:

  • Systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kroner per hektar
  • Annen grøfting: 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar

Tilskuddet skal være et supplement og styrking av den statlige ordningen til drenering som i dag forvaltes av kommunene. Midlene erstatter ikke de statlige midlene, men skal forsterke disse. Ekstraordinære midler fra fylkeskommunen forutsetter derfor godkjent statlig dreneringstilskudd fra kommunen med mål om å bedre jordkvaliteten.

Søknadsprosess

Det er et mål at ordningen skal være enkel å søke på. Prosessen er todelt:

  1. Du søker først om ordinært statlig tilskudd til drenering til din kommune. Når kommunen har godkjent søknaden, sender du kopi av kommunens tilsagnsbrev til Agder fylkeskommune v/rådgiver Berit Stray Egeli, som vurderer tilsagn om ekstraordinært tilskudd.
  2. Når arbeidet er gjennomført, sendes kopi av vedtak om utbetaling fra kommunen, og vi foretar utbetaling av ekstratilskuddet fra fylkeskommunen på bakgrunn av dette.

Tilskuddsordningen gjelder søknader innsendt fra 1.7.2023 og tiltak som ikke allerede er igangsatt.

Frist for å søke er 1. november 2023, eller så langt midlene rekker.