Stimuleringsmidler Interreg

Agder fylkesting har bevilget 2 millioner kroner i søkbare midler for å fremme økt deltagelse fra kommunene og næringslivet i Agder i EUs Interreg-programmer.

Den nye ordningen skal bidra til at kommuner og næringsliv deltar i flere søknader enn i dag, at flere søknader blir godkjente, og at prosjektdeltagelsen utløser høyere bevilgninger.

Gå til skjema

Søknader behandles løpende til midlene i ordningen er uttømt. 

Om Interreg-programmene 

Interreg er EUs programmer for grenseoverskridende samarbeid. Norge kan delta i programmene gjennom egne avtaler med Europakommisjonen. Prosjektdeltakere fra Norge får medfinansiert 50% av prosjektutgiftene gjennom midler som bevilges over statsbudsjettet. Midlene refunderes etterskuddsvis hvert halvår på grunnlag av godkjente aktivitets- og økonomirapporter. 

Aktører fra Agder kan for perioden 2021 – 2027 delta i Interreg-programmene for: 

 • Øresund-Kattegat-Skagerrak
 • Nordsjøregionen
 • Østersjøregionen
 • Europa
 • ESPON 2030 (analyseprogram)
 • URBACT (byutviklingsprogram) 

Les mer om de ulike programmene

1.Formål

Formålet med denne ordningen er å fremme økt deltakelse fra kommunene og næringslivet i Agder i Interreg-prosjekter, med tanke på å bidra til at: 

 • De deltar i flere søknader enn i dag
 • Disse søknadene får større gjennomslag (altså økt godkjenningsrate)
 • Prosjektdeltakelsen utløser større midler 

2. Målgrupper

 • Kommunene i Agder
 • Bedrifter[1], interesse- og bransjeorganisasjoner med virksomhetsadresse i Agder 

3. Støtteberettigede aktiviteter og tiltak

Tiltak 1: Kunnskapsoppbygging, orientering og posisjonering

Dette tiltaket dekker personalkostnader, møte- og reiseutgifter med henblikk på at søkerne skal kunne:

 • Tilegne seg kunnskap om mulighetene i Interreg gjennom desk research, dialog med nasjonale eller regionale kontaktpunkter, og deltakelse på informasjonsmøter. 
 • Orientere seg om kommende utlysninger i programmene via den norske portalen Interreg.no og programmenes egne hjemmesider. 
 • Identifisere aktuelle prosjektutviklingsinitiativer og posisjonere seg som relevant partner i forhold til disse (prosjektsøk).
 • Bygge nettverk med samarbeidspartnere i andre programland – herunder delta på arrangementer for prosjektutvikling, «matchmaking» og partnersøk i regi av aktuelle programmer. 
 • Ta initiativ til utvikling av prosjekter, skriving av søknader og søke partnere til disse.

Tiltak 2: Medfinansiering av egenandel ved deltakelse i godkjent prosjektsøknad

For søkere som allerede leder/deltar i en prosjektsøknad til en konkret utlysning, kan ordningen medfinansiere deler av egenandelen i prosjektet under forutsetning av at prosjektet blir godkjent av programmets beslutningskomité. 

Tiltak 3: Støtte til deltakelse som assosiert partner i godkjent prosjektsøknad

Assosierte partnere mottar ikke støtte fra programmet og har ikke budsjetter i prosjektene. Det er bare Interreg-programmet for Østersjøregionen som åpner for denne tilknytningsformen. I dette programmet er det også mulig å koble seg på som assosiert partner i allerede godkjente prosjekter – dvs. nå for de «core» (hoved-) prosjektene som ble godkjent i søknadsrunde 2 i juni 2023. Her kan nasjonalt kontaktpunkt bistå med å opprette kontakt. 

Ordningen kan medfinansiere utgifter til deltakelse i prosjekter som assosiert partner under forutsetning av at prosjektet blir godkjent av programmets beslutningskomité.

4. Støttebeløp

Det kan søkes om inntil kr. 100 000 i støtte for å dekke personalkostnader,  reiseutgifter og eksterne tjenester (f.eks. møter, kjøp av konsulenttjenester) for å gjennomføre de aktivitetene som er beskrevet under tiltak 1 i kap. 3, og inntil kr. 150 000 til tiltak 2 og 3. 

Det er kun anledning til å søke om støtte til ett tiltak per søknad, og søkere kan bare motta støtte én gang under denne ordningen. 

Foretak (samt andre organisasjoner med økonomisk aktivitet) vil få utbetalt støtten som 
bagatellmessig støtte under statsstøtteregelverket 

5. Søknadsprosedyre

Søknader kan innleveres fortløpende vie eget skjema, se toppen av siden. Velg “Gå til skjema”. 

Søknader behandles løpende til midlene i ordningen er uttømt. 

6. Krav til søkere og søknaden 

Støtteberettigede søkere til denne ordningen er kommuner i Agder, næringslivsorganisasjoner (klynger, interesse- og bransjeorganisasjoner) og enkeltbedrifter med virksomhetsadresse i fylket.

Søknaden skal: 

 • Redegjøre for hvilke behov eller utfordringer som tenkes løst gjennom deltakelse i Interreg-prosjekter, og hvorfor disse ikke i samme grad kan ivaretas gjennom nasjonale støtteordninger. 
 • Opplyse om hvorvidt søkeren har deltatt i Interreg-prosjekter tidligere, og i så fall hvor mange ganger. 
 • Angi hvilket av tiltakene under kap. 3 det søkes om støtte til
 • Hvis tiltak 1 eller 3: Beskrive planlagte aktiviteter og fordele estimerte kostnader til eget personal, reise og opphold og eksterne tjenester. 
 • Hvis tiltak 2 eller 3: vedlegge dokumentasjon på deltakelse i godkjent prosjektsøknad i form av tilsagnsbrev fra forvaltende myndighet for det aktuelle programmet, samt selve prosjektsøknaden.

7. Tildelings- og utvalgskriterier 

Søknadene vurderes ut fra følgende kriterier: 

 • Klarhet og troverdighet i beskrivelse av behov & utfordringer, og hvorfor disse kan ivaretas på en bedre måte ved deltakelse i Interreg-prosjekter enn gjennom regionale og nasjonale støtteordninger. 
 • For tiltak 1: Aktivitetsplanens kvalitet og kostnadseffektivitet. 

For alle typer av tiltak prioriteres søkere som ikke tidligere har deltatt i Interreg-prosjekter, og søkere som har deltatt lite prioriteres fremfor søkere som har deltatt mer.

Tildeling skjer administrativt innenfor rammen på 2 millioner kroner og i henhold til de oppsatte kriterier.

8. Rapportering 

Det stilles krav om en kort og enkel sluttrapport fra de som mottar midler fra denne ordningen. Støttemottakerne må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Utgifter skal dokumenteres med bekreftet regnskap (prosjektregnskap for tiltak 2). Benytt tildelt skjema for sluttrapportering (vil gjøres tilgjengelig for stønadsmottakerne ved utsendelse av tilsagnsbrev). 

Rapporteringsfrister vil stå i tilsagnsbrevet.

[1] Private, profittsøkende bedrifter er ikke støtteberettigede i Interreg Europe.