Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Ordningen er rettet mot bedrifter som på bakgrunn av omstillingsproblemene må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette kan innebære endring av produksjonsmåter, skifte av produksjonsutstyr, eller overgang til nye produkter eller tjenester. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling.

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd. Bedriftsintern opplæring (BIO) skal gå til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.

Agder fylkeskommune har i 2024 begrensede midler avsatt til BIO-tiltak. Tilskuddsmidlene er derfor rettet inn mot bedrifter som har, eller som må permittere ansatte i umiddelbar fremtid; da fortrinnsvis større bedrifter/hjørnestensbedrifter.  Det vil videre bli lagt vekt på god dokumentasjon og en grundig prosess og dialog med den aktuelle bedriften før den evt. kan kvalifiseres for BIO-støtte i 2024.