Tilskudd til næringsutvikling i Agder

Agder fylkeskommune forvalter flere næringsrettede tilskuddsordninger som skal bidra til å nå hovedmålet i Regionplan Agder 2030: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

 Mål med de næringsrettede tilskuddsordningene er:

  • Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter er etablert.
  • Det er høyere sysselsettingsvekst enn i landet for øvrig, med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping.
  • Næringsstrukturen er mer variert og preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor.
  • Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.


I 2024 utlyses to næringsrettede tilskuddsordninger forvaltet av Avdeling for virkemidler og entreprenørskap:

Tilskudd til regionale næringsutviklingsprosjekter i Agder

Agder fylkeskommune utlyser 3,5 millioner kroner til å delfinansiere samarbeidsprosjekter og satsinger som kan bidra til fremvekst av nye næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder.

I vurdering av søknader vektlegges distrikts- og regionalpolitisk virkning, at prosjektet har god kvalitet, god regional forankring og medvirkning, og at prosjekteier har god gjennomføringsevne. Vi ønsker særlig å løfte samhandlings-/utviklingsprosjekter på tvers av kommunegrenser, sektorer (offentlig/privat/frivillig), samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia, eller på tvers av næringer og bransjer.

Søk næringsutviklingsmidler for 2024

Tilskudd til utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk

Agder fylkeskommune utlyste 11,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til utviklingstiltak i etablerte klynger og bedriftsnettverk i Agder i 2024.

Rammen blir fordelt til satsinger og tiltak i regi av etablerte klynger og bedriftsnettverk på Agder. Tilskuddsmidlene skal gå til prosjektarbeid i 2024 med formål å videreutvikle en etablert klynge eller nettverk for å bidra til økt måloppnåelse i Regionplan Agder 2030.

Søk klyngeutviklingsmidler for 2024

Felles for begge tilskuddsordningene

  • Søknadsfrist er 12. februar 2024. Endelig fordeling av midlene blir vedtatt i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 14. mars 2024.
  • Søkerne måtte søke gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no
  • Våre tilskuddsmidler kan ikke gå til bedriftsrettet støtte (med unntak av tilskuddsmidler rettet inn mot bedriftsintern opplæring - BIO). I slike tilfeller henvises søker til Innovasjon Norge, regionale næringsfond og evt. kommunale næringsfond. Tilskuddsmidlene kan heller ikke gå bl.a. til drift og fysiske investeringer. Du finner mer informasjon om dette i våre retningslinjer for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger (PDF, 114 kB).
  • Støttemottaker er selv ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene og bryter med de reglene som gjelder iht. EØS statsstøtteregelverk.