Tilskudd til normalladere for reiselivsnæringen i Agder

Agder fylkeskommune lyser ut tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i Agder for 2024. 

Agder fylkeskommune har som mål at klima og miljø skal være premiss for samfunnsutvikling. Vi skal være en pådriver for klimaomstilling og nullutslipp innen 2030. Samtidig skal Agder utvikle fysisk og digital infrastruktur som sikrer mobilitet. Elektrifisering av bilparken er et av satsingsområdene for å nå målene om klimaomstilling. Det skal være praktisk å kjøre elbil i hele fylket.

Agder fylkeskommune har gitt bidrag til utrulling av det offentlige hurtigladenettet over flere år. Hurtiglading er et godt tilbud for folk i farta, og som skal raskt videre på veien. Nå ønsker fylkeskommunen å tilby støtte til reiselivsaktører som vil etablere et ladetilbud for reisende som oppholder seg over lengre tid (minimum 3 timer) ved turistattraksjon/opplevelsessenter eller overnattingsplass.

Hvem kan søke?

Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende.

Ladeoperatører kan også søke på vegne av aktører i reiselivsnæringen. 

Vilkår for tilskudd 

 • Det blir gitt tilskudd til 10.000 kroner per ladeuttak.
 • Tilskuddet kan delfinansiere ladere som blir etablert i 2024. Det kan ikke finansiere ladere som allerede er etablert, men det er mulig å søke for å utvide antall ladepunkter. 
 • Søker kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak som det søkes om – dersom den offentlige støtten samlet sett går over 75 % av total tiltakskostnad.
 • Tiltaket må være gjennomført og faktura for tilskuddet må være mottatt senest innen 1 år etter tilsagnsdato, hvis ikke vil tilskuddet automatisk bortfalle, og man må eventuelt søke på nytt.
 • Tilskuddet blir utbetalt etter at utstyret er montert og betalt. 
 • Tilskuddet gjelder kun for normalladere ved destinasjonen.
 • Ladeuttak skal primært være et tilbud for tilreisende gjester (besøkstid normalt over 3 timer). Hvert ladeuttak skal kunne gi god ladeeffekt, slik at brukerne får god, praktisk nytte av ladingen.
 • Agder fylkeskommune bidrar med finansiell stønad. Mottaker må selv sørge for innkjøp og montering av utstyret. 
 • Størrelsen på tilskuddet skal tilsvare antallet innkjøpte og monterte ladeuttak.
 • Tilskuddet kan inngå som bidrag til felles ladesystem på felles parkeringsanlegg. Mottaker skal selv eie ladeutstyret, men driften kan settes bort til tredjepart.
 • Pris for lading skal svare til normal markedspris for elkraft.
 • Laderne skal være universelt utformet slik at bl.a. rullestolbrukere rekker opp til laderne.
 • Ladeuttak skal være satt opp i samsvar med gjeldene krav og forskrifter knyttet til elbillading.  
 • Ladeuttak skal meldes inn til NOBIL-databasen før faktura kan sendes Agder fylkeskommune. Dette gjøres ved å sende e-post til post@nobil.no med info om ny ladestasjon og be om å få NOBIL-ID i retur.

 

Ordningen har løpende saksbehandling og har ingen søknadsfrist. Det gis støtte så lenge budsjettet for ordningen rekker. 

Send søknad

Søknad sendes gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no. 

Søk her