Aktuelt fra Regionplan Agder 2030

Til sammen har nesten samtlige av kommunene gitt tilbakemelding om at de blir med i satsingen READ Agder, og når de ønsker oppstart i løpet av prosjektperioden fra 2021 til 2024.

Torsdag 17. juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er avgjørende for å nå våre felles mål.

Fylkestinget har i sitt møte 15. og 16 juni, behandlet en rekke saker, orienteringer og spørsmål/interpellasjoner. I tillegg ble det holdt flere orienteringer som sammen med selve møtet, kan sees i opptak på https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter

Regionplan Agder 2030 har samlet regionen om en rekke mål for klima og miljø. Nå har fylkestinget vedtatt mål for fylkeskommunens egen virksomhet – Fylkestinget har vedtatt 19 mål og arbeidsrutiner. De har gitt oss en klar bestilling for hvordan fylkeskommunen selv skal demonstrere evne og vilje til å følge opp regionplanen, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

Fylkeskommunen har de siste månedene hatt samtaler og fått gode innspill fra eksterne aktører til handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030. – Jeg er veldig imponert over arbeidet og pågangsmotet til våre samarbeidsaktører i Agder. Sammen skal vi nå målene vi har satt oss, sier fylkesdirektør for Regionplan 2030, Anita Henriksen.

Agdertinget er en del av den regionale samhandlingsstrukturen, og en møteplass for Agders ordførere og Agderbenken på Stortinget. Her løftes viktige saker for landsdelen til orientering og diskusjon. 

Fotografi.

Klimarisiko for kommuner handler om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og teknologiutvikling kan utgjøre en finansiell risiko lokalt. Agder har en lang tradisjon med å jobbe sammen – nå for å utvikle en bærekraftig region innen 2030.

 Arbeidet med velferdsteknologi i Agder får 15 mill. kroner av Innovasjon Norge. — Midlene er en anerkjennelse av det gode arbeidet vi får til i Agder på dette området. Teknologiutvikling er også svært viktig for å nå målene våre i Regionplan Agder 2030. Vi skal være en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår, sier Anita Henriksen, fylkesdirektør for Regionplan 2030.

Regional samhandlingsstruktur i Agder på toppledernivå. Illustrasjon.

– Vi får til mer som region, og står sterkere nasjonalt når vi jobber effektivt og systematisk sammen gjennom den nye regionale samhandlingsstrukturen, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

Til toppen