Belønner grønne transportvalg til og fra jobb

Agder fylkeskommune skal være en pådriver og et forbilde for hvordan vi kan gjøre arbeidsreisene mer miljøvennlige og helsefremmende.

Agder fylkeskommune ønsker at flere skal reise kollektivt. Foto av kvinne som går på en buss fra AKT. - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune ønsker at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå til jobb. Agder kollektivtrafikk

– Selv i de tettest befolkede områdene i Agder er personbil det dominerende transportmidlet. Det er stort potensiale for å redusere bilbruken, og øke bærekraftig mobilitet i hele Agder. Her har vi som en av fylkets største arbeidsgivere med over 3000 ansatte et stort ansvar for å bidra til denne omstillingen, sier Ann Sherin Skollevold i avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune.

Agder fylkeskommune har satt i gang et prosjekt for å se på tiltak som motiverer og belønner grønne og aktive transportvalg til og fra jobb. Gjennom samarbeid med andre aktører i regionen har fylkeskommunen et samfunnsansvar for å gjøre bærekraftig mobilitet mer attraktivt i hele Agder, og gjøre det lettere å velge aktive transportformer der det er mulig.

Flere skal reise grønt

Fylkestinget satte i 2021 som mål for egen virksomhet at: «Andel som benytter sykkel, gange og kollektivt til og fra jobb skal økes fra 40 prosent i 2020 til 60 prosent i 2030.» Arbeidsreisevaneundersøkelsen som ble gjennomført blant ansatte i Agder fylkeskommune i oktober 2022 antyder at utviklingen i andelen grønne arbeidsreiser har gått i feil retning siden forrige måling i 2020.

– Vi ønsker derfor å teste ut virkemidler som får flere ansatte til å velge kollektiv, sykkel eller gange til og fra jobb. Det vil på sikt bidra til å redusere klimagassutslipp og bedre levekår gjennom å legge til rette for mer aktivitet i hverdagen, sier Skollevold.

De daglige arbeidsreisene har stor samfunnsmessig betydning. De foregår gjerne i løpet av noen få timer på morgenen eller ettermiddagen og går stort sett på de samme strekningene hver dag. Offentlige virksomheter er viktige arbeidsgivere i form av antall ansatte, og kan dermed ha betydning for mer grønn utvikling både for arbeids- og tjenestereiser. Helsedirektoratet anslår at hver kilometer en person sykler, sparer samfunnet for 16,50 kroner (Oftedal, E. 2023).

Sammenheng mellom aktivitet og folkehelse

Det er dokumentert en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og folkehelse. I regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 forklares nedgang i aktivitetsnivå med mindre bevegelse i forbindelse med transport. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst (Ekelund, U. et.al., 2019).

Fysisk aktivitet har umiddelbare positive effekter på hjernen, og gir både økt oppmerksomhet og bedre hukommelse. Dette styrker evner knyttet til problemløsning, planlegging og organisering av hverdagen (Helsedirektoratet, 2022).

Ved at flere velger å sette ned bilen og gå eller sykle til jobb, vil vi oppnå bedre folkehelse og sannsynligvis mindre sykefravær på sikt.

Som arbeidsgiver er fylkeskommunen pliktig til å vurdere tiltak for å tilrettelegge for fysisk aktivitet blant de ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-4.

Lærer av andre

– Andre steder i landet har store arbeidsgivere valgt å gjøre aktiv mobilitet til en del av en ordning om trening i arbeidstiden. Det vil gjøre det enklere for den enkelte å bruke noe lengre tid på arbeidsreisen når de går eller sykler, sier Skollevold.

Tilrettelegging for ulike reisemåter på arbeidsplassen er ett område som kan påvirke den generelle tilfredsheten med arbeidsplassen. Arbeidsreisen har vesentlige kostnader i form av kjøreutgifter, kollektivbilletter eller innkjøp av eksempelvis el-sykkel. Arbeidsgivers tilrettelegging på arbeidsreisen kan påvirke ansattes mulighet for å velge ulike transportmidler. Ved å velge kollektivtransport kan reisen til og fra jobb utgjøre verdifull arbeidstid. Dette kan øke fleksibiliteten til den enkelte ansatte og være et tiltak for å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv. (Slik kan tilretteleggingen for arbeidsreiser generelt være et virkemiddel for virksomheter for både å beholde og rekruttere arbeidskraft.)

Agder fylkeskommune ønsker å satse på virkemidler som motiverer til flere grønne arbeidsreiser. Hvilke tiltak fylkeskommunen velger å teste ut er ikke avklart enda. Det er ønskelig å prioritere tilgang til virkemidler for de ansatte der hvor parkeringsrestriksjoner først blir innført.

 

Referanser

Foto av sykkelparkering - Klikk for stort bildeTrygg sykkelparkering gjør at flere sykler Adobe Stock