Tilskudd til arbeid med forebyggende trafikksikkerhet

Agder fylkeskommune gir tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.  

Gå til søknadsskjema 

Hvem kan søke?

FAU/skoleklasser, velforeninger, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. 

Det er ikke anledning for kommuner og private aksjeselskap å søke om dette tilskuddet.

Hva kan det søkes om?

Eksempler på arbeid og prosjekter som fylkeskommunen kan gi tilskudd til er:

 • Tiltak som retter seg mot trafikanter som kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. 
 • Tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde:

 • En beskrivelse av prosjektet.
 • Målsetting for prosjektet.
 • Budsjett for prosjektet.
 • Organisering av prosjektet med fremdriftsplan.
 • Summen det søkes om.
 • Om søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen og eventuelt tidspunkt for dette.
 • Om det er søkt om tilskudd fra andre offentlige myndigheter eller andre finansieringskilder.
 • Dersom det søkes om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier. 

Søknadsfrist

Søknadsfristene i 2022 er 1. juni og 19. november.

Det vil foretas tildelinger av tilskudd to ganger pr. år. 

Avgrensninger

 • Tilskuddet skal ikke finansiere lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. 
 • Tilskuddet skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av prosjekter.

Hvilke kriterier vil fylkeskommunen vektlegge ved tildeling?

 • Hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.
 • Om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
 • Om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Krav til ferdigstillelse og rapportering

 • Tiltak som mottar tilskudd fra fylkeskommunen skal gjennomføres innen 12 måneder. 
 • Fylkeskommunen stille krav til rapportering av ferdigstilte tiltak. 
Til toppen