Tilskudd til arbeid med forebyggende trafikksikkerhet

Agder fylkeskommune gir tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.  

Gå til søknadsskjema 

Hvem kan søke?

FAU/skoleklasser, velforeninger, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. 

Det er ikke anledning for kommuner og private aksjeselskap å søke om dette tilskuddet.

Hva kan det søkes om?

Eksempler på arbeid og prosjekter som fylkeskommunen kan gi tilskudd til er:

 • Tiltak som retter seg mot trafikanter som kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid
 • Tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett. Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til allerede eksisterende prosjekter

Hva skal søknaden inneholde?

 • En beskrivelse av prosjektet
 • Målsetting for prosjektet
 • Budsjett for prosjektet
 • Organisering av prosjektet med fremdriftsplan
 • Summen det søkes om
 • Om søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen og eventuelt tidspunkt for dette
 • Om det er søkt om tilskudd fra andre offentlige myndigheter eller andre finansieringskilder
 • Dersom det søkes om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier

Søknadsfrist

Tildelinger av tilskudd to ganger per år.

Søknadsfristene i 2024 er:

 • 19. mai
 • 19. november.

Avgrensninger

 • Tilskuddet skal ikke finansiere lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon
 • Tilskuddet skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av prosjekter

Hvilke kriterier vil fylkeskommunen vektlegge ved tildeling?

 • Hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • Om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører
 • Om tiltaket er rettet mot barn og ungdom

Krav til ferdigstillelse og rapportering

 • Tiltak som mottar tilskudd fra fylkeskommunen skal gjennomføres innen 12 måneder
 • Fylkeskommunen stille krav til rapportering av ferdigstilte tiltak