Tilskudd til arbeid med forebyggende trafikksikkerhet

Agder fylkeskommune gir tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.  

Søknadsfristen er 19. november 2021.

Digitalt søknadsskjema

Her finner du link til det digitale skjemaet du benytter for å søke dette tilskuddet. 

Digitalt søknadsskjema til tilskudd om forebyggende trafikksikkerhetstiltak. 

Hvem kan søke?

FAU/skoleklasser, velforeninger, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. 

Det er ikke anledning for kommuner og private aksjeselskap å søke om dette tilskuddet.

Hva kan det søkes om?

Eksempler på arbeid og prosjekter som fylkeskommunen kan gi tilskudd til er:

- Tiltak som retter seg mot trafikanter som kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. 

- Tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde:

 • En beskrivelse av prosjektet.
 • Målsetting for prosjektet.
 • Budsjett for prosjektet.
 • Organisering av prosjektet med fremdriftsplan.
 • Summen det søkes om.
 • Om søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen og eventuelt tidspunkt for dette.
 • Om det er søkt om tilskudd fra andre offentlige myndigheter eller andre finansieringskilder.
 • Dersom det søkes om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier. 

Søknadsfrist

Søknadsfristene i 2021 er 28. mai og 19. november.

Det vil foretas tildelinger av tilskudd to ganger pr. år. 

Avgrensninger

- Tilskuddet skal ikke finansiere lønnskostander, ordinær drift og administrasjon. 

- Tilskuddet skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av prosjekter

Hvilke kriterier vil fylkeskommunen vektlegge ved tildeling?

 • Hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.
 • Om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
 • Om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Krav til ferdigstillelse og rapportering

Tiltak som mottar tilskudd fra fylkeskommunen skal gjennomføres innen 12 måneder. 
Fylkeskommunen stille krav til rapportering av ferdigstilte tiltak. 

Til toppen