Drift og vedlikehold av vegnettet i Agder

Agder fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesvegene i Agder.

Vegtrafikksentralen samordner trafikkmeldinger

Vegmeldinger, og tilbakemeldinger om feil og avvik rapporteres direkte til Vegtrafikksentralen.

Telefonnummer 175

Statens vegvesen har en løpende oversikt over vegarbeid og trafikale forhold på veinettet i Norge.

Veg- og trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen

Henvendelser til Vegtrafikksentralen loggføres og videreformidles til Agder fylkeskommune og ansvarlig driftsentreprenør.

Hvem har ansvaret for hvilke veier?

  • Fylkeskommunen har ansvar for å brøyte, salte og strø på fylkesveger
  • Statens vegvesen og Nye Veier AS har ansvaret for europa- og riksveger
  • Den enkelte kommune har ansvar for de kommunale vegene

Når brøytes og strøs det?

Om vinteren blir brøyting og strøing gjort av private entreprenører etter en landsdekkende standard. Det kontrolleres jevnlig at arbeid blir gjort etter avtalen.

De viktigste vegene blir prioritert først. Når og hvor ofte en veg brøytes og strøs avhenger av tidsintervall, hvor mye trafikk vegen har og hvilken vinterdriftsklasse som er gjeldende. Standarden for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 - Standard for drift og vedlikehold av riksveger.  Denne standarden gjelder også for fylkesveger.

R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

Vegtekniske spørsmål og henvendelser knyttet til fylkesvei kan rettes til drift- og vedlikeholdsansvarlige i Agder fylkeskommune.