Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

Følgende retningslinjer gjelder ved bruk av fylkeskommunal gategrunn til veiarbeid, riggområde, lagerplass, plassering av utstyr, stillas, containere m.m.

Retningslinjene gir videre en beskrivelse av hvilke regler som gjelder ved bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn til bygg- og anleggsvirksomhet.

1. Hjemmelsgrunnlag

Det rettslige grunnlaget for disse retningslinjene følger av det offentliges eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, jf. lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23 (veglova) §§ 1 og 1a og § plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 § 28-3, samt veglovas §§ 29, 30, 57, 58, 59 og 60 jf. plan og bygningsloven § 28-2.

Det vises også til politivedtektene for den aktuelle kommunen som gategrunnen tilhører.

2. Formål

Formålet med retningslinjene er:

  • Hindre unødvendig bruk av gategrunn i areal og tid.
  • Ivareta trafikksikkerhet, forsvarlig trafikkavvikling og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Herunder å ivareta full fremkommelighet for kollektivtrafikken.
  • Sikre at ulemper for trafikkavvikling og vedlikehold minimaliseres.
  • Sikre dekning av fylkeskommunens og AKTs merutgifter knyttet til trafikkomlegging og tilbakeføring av vei-/gategrunn.

3. Virkeområde

Retningslinjene gjelder bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn i forbindelse med byggearbeid, oppsetting av stillas, riggområde og inngjerding, avsperring, plassering av byggematerialer, maskiner, kran, lift, containere, brakker eller annen virksomhet som hindrer vanlig bruk av grunnen til trafikkområde.

Retningslinjene har virkeområde på all offentlig vei- og gategrunn som driftes og vedlikeholdes av Agder fylkeskommune. Som gategrunn regnes her all grunn utlagt til trafikkareal – det vil si gate og fortau, samt tilstøtende arealer hvor fylkeskommunen er eier.

4. Leie av fylkeskommunal gategrunn

Det kan kreves leie for bruk av fylkeskommunal vei- og gategrunn.

Særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn skal hovedsakelig inngås for følgende fylkesveistrekninger:

  • Fv. 23 Marviksveien
  • Fv. 25 Østre ringvei
  • Fv. 26 Tollbodgata og kvartal av Elvegata mot Dronningensgate
  • Fv. 28 Festningsgata
  • Fv. 471 Strekningen Vestre Strandgate – Dronningensgate – Østerveien – Jegersbergveien – Bjørndalssletta

5. Tillatelse

Ved leie av fylkeskommunal gategrunn, skal alt arbeid planlegges og søkes gjennomført innenfor en akseptabel tidsramme, slik at ulempene ved arbeidet begrenses. Det må søkes om tillatelse før offentlig vei- og gategrunn tas i bruk til anleggsområde. Avtalen inngås med Agder fylkeskommune.

6. Følgende leiesatser gjelder

For strekningene hvor det skal inngås særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn, gjelder følgende satser:

Pris pr. kvm. pr. døgn: kr 5,- De første 3 døgn er gratis. Ved bruk utover tre døgn betales leie for hele leieperioden. Minstepris for leie av gategrunn er kr. 3000,-

Der gangtunnel benyttes er pris pr. døgn kr. 2,50.

For frittstående container betales det kr. 100,- pr. container pr. døgn. De første tre døgn er gratis. For bruk utover denne perioden betales leie for hele leieperioden.

I tillegg til leiesatsene tilkommer utgifter til reetablering av gategrunnen, samt utgifter fylkeskommunen og AKT har som følge av den midlertidige omleggingen. Dekning av slike utgifter og standard for reetablering av gategrunnen avtales nærmere mellom partene.

Fylkeskommunen setter som betingelse at fortau og annen tilliggende infrastruktur skal oppgraderes til gjeldene standard gjennom det aktuelle tiltaket. Det forutsettes at leietaker tilbakeleverer eventuelt teknisk utstyr, som trafikkskilt etc. i samme stand som ved avtaleinngåelsen.

7. Overskridelse av avtalens tidsperiode

Ettersom hensikten med avtalen delvis er å sikre raskest mulig gjennomføring av anlegget og tilbakeføring av veianlegget til bruk som fylkesvei vil overtredelse av avtalt tidsperiode medføre at leieutgiftene øker med 50 %.

Kristiansand, 1. september 2015.
Takstene er justert etter vedtak i Hovedutvalg for samferdsel i møte 23.03.2021