Søk om gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Dette følger av Ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57. 

Søknadsskjema for gravetillatelse

På fylkesveg i Agder skal søknad sendes Agder fylkeskommune. Fyll ut søknadsskjema om gravetillatelse under. 

Søknad om gravetillatelse for fylkesvei

Søknadsplikten dekker fylkeskommunens eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. I noen tilfeller kan vegens fylling strekke seg utover eiendomsgrensene og gravearbeider kan påvirke fylkesvegen. I disse tilfellene skal vegeier kontaktes. 

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Avtale om fremmedinstallasjoner

Dersom arbeidet berører brukonstruksjoner, skal skjema for Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer fylles ut og vedlegges gravesøknaden. 

Avtale om fremmedinstallasjoner (PDF, 210 kB)

(Dette skjema er ikke universelt utformet).

Regelverk og retningslinjer

For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs fylkesveg samt graving skal det alltid sendes søknad til Agder fylkeskommune, både for trasé og gravearbeid.

For hjelp med søknaden, viser vi til Statens vegvesens sider om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg. Her fremgår det også hva slags dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.

Rutiner for graving og legging av ledninger fra Statens vegvesen

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. 

Krav til arbeidsvarsling gjelder

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesen første hverdag etter at arbeidet er startet opp.