Søk om gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57. På fylkesveg i Agder skal søknad sendes fylkeskommunen.

Søknadsskjema for gravetillatelse

Fyll ut søknadsskjema om gravetillatelse og send det til fylkeskommunen:

Graving legging flytting reparasjon og fjerning av ledningsanlegg over under eller langs offentlig veg (PDF, 175 kB)

Søknadsplikten dekker fylkeskommunens eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Send sikker e-post til fylkeskommunen 

Regelverk og retningslinjer

For legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler over, under og langs fylkesveg samt graving skal det alltid sendes søknad til Agder fylkeskommune, både for trasé og gravearbeid.

For hjelp med søknaden, viser vi til Statens vegvesens sider om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg. Her fremgår det også hva slags dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.

Rutiner for graving og legging av ledninger fra Statens vegvesen

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør.

Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Dersom arbeidet berører brukonstruksjoner skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer vedlegges søknaden.

Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer fra Statens vegvesen

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. 

Krav til arbeidsvarsling gjelder

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesen første hverdag etter at arbeidet er startet opp.