Søk om reklame langs fylkesveg

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesveg. For reklame langs statlig veg må du kontakte Statens vegvesen og for kommunal veg må du kontakte kommunen.

Det er ikke lov å sette opp reklame langs offentlig veg uten tillatelse. Uten tillatelse er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger på for eksempel vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse fra fylkeskommunen.

Slik søker du om tillatelse

Søknadsskjema om løyve til oppsetting av reklame

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

  • Hvem som er søker
  • Hvem som er grunneier
  • Lokasjon
  • Reklamens art, innhold og utforming
  • Plassering og hvor lenge reklamen blir stående

Søknaden om oppsetting av reklame blir vurdert i forhold til trafikkfare, for eksempel om reklamen hindrer fri sikt eller medfører distraksjonsfare på det stedet reklamen ønskes plassert.

Reklame kan også være søknadspliktig etter andre regler, for eksempel plan- og bygningsloven.