Søk om serviceskilt og virksomhetsvisning

Ønsker du serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs fylkesveg, må du søke til Agder fylkeskommune.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 trafikkskilt, for mer informasjon. 

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Kapittel 7 i N300 del 5 Trafikkskilt (Digitale vegnormaler)

Slik søker du om tillatelse

Søknadsskjema om løyve til oppsetting av service- og virksomhetsvisning

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om

• Hvem som er søker

• Organisasjonsnummer

Beskrivelse av virksomheten det skal skiltes for:

  • Type virksomhet
  • Størrelse, besøkstall
  • Åpningstider
  • Eventuelle godkjenninger som kreves

• Beskrivelse av virksomhetens beliggenhet og adkomst:

  • Kart og/eller tekstlig beskrivelse med gateadresse, gnr/bnr eller liknende
  • Avkjørselsforhold: er avkjørselen godkjent for det aktuelle formål?
  • Parkeringsforhold

• Ønsket skilting:

  • Service- eller vegvisningssymbol og tekst som ønskes
  • Steder det ønskes skilt, gjerne i et kartutsnitt

Gjelder søknaden riksveg eller privat veg søker du Statens vegvesen, gjelder det kommunal veg, må du kontakte kommunen.