Fv 230 og 4232 GS-veg og utbedring av veg mot Strømsviga

Det er etablert gang- og sykkelveg frem til innkjørsel mot Strømsviga og Mandal havn i Lindesnes kommune, for å sikre myke trafikanter på strekningen. 

 

Foto av ferdig gang- og sykkelveg på fv. 230 mot Strømsviga. - Klikk for stort bildeFv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen

   
 

Mandal havn er regionens største tømmerhavn, med betydelig trafikk av tunge kjøretøy. Tømmerhavna er flyttet til Strømsviga, men det ble satt som rekkefølgekrav til flyttingen at det skulle etableres gang- og sykkeveg fra avkjørsel til industriområdet på Jåbekk og frem til innkjørselen til havna. Vegprosjektet er prioritert både av kommunen og det tidligere Lindesnesrådet.

Prosjektet omfattet strekningsvis utbedring av eksisterende veg, samt etablering av gang- og sykkelveg fra kryss ved Jåbekk og mot Strømsviga, og ble åpnet høsten 2020. 

 

Fv 230 GS mot Strømsviga - Klikk for stort bildeFv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen

  

 

Området er krevende, med fjellskjæringer tett mot vegen og myrlendt terreng mellom fjellpartiene. Den ferdigstilte løsningen har blitt et stort løft for trafikksikkerheten i området.

Veg: fv. 230 og 4232
Fase: Åpnet
Kommune: Lindesnes