Fv 409 Holtet - Skudereis, GS-veg

Bygging av gang- og sykkelveg på østre del av Tromøya i Arendal

Foto av nyåpnet gang- og sykkelveg på fv. 409 mellom Holtet og Skudreis - Klikk for stort bildeFv 409 Holtet - Skudrei, GS-veg Lasse Moen Sørensen

Det er etablert om lag 950 meter gang- og sykkelveg på en strekning som har vært krevende å ferdes i for myke trafikanter. Prosjektet binder sammen to eksisterende gang- og sykkelanlegg, og bidrar til at det nå har blitt etablert et sammenhengende gang- og sykkelvegnett helt fra Omdalsøyra på østre Tromøy og inn til Arendal sentrum. Gang- og sykkelvegen ble formelt åpnet 12.juni 2020. 

Strekningen på ca. 950 meter har lenge vært etterspurt, som en manglende bit av gang- og sykkelvegnettet på østre Tromøy. Etter ferdigstillelsen er det nå etablert en sammenhengende gang- og sykkelløsning helt ut til Åmdalsøyra, via Kongshavn.

Prosjektet hadde en totalramme på 28,8 mill. kr, og er finansiert som et samarbeidsprosjekt der halvparten av kostnaden ble fordelt mellom fylkeskommunen og Arendal kommune, mens den resterende halvparten ble dekket av statlige midler for å øke sykkelandelen i kommunene.

Prosjektet hadde særlig to utfordringer, knyttet til gang- og sykkelbru over Ubekilen og fundamentering av gang- og sykkelvegen på myra i området ved Norsafe. I tillegg er det flyttet en busslomme, og en annen er fjernet. To vegkryss er strammet opp, og det er etablert nytt veglysanlegg på strekningen. Arendal kommune har samtidig lagt nytt vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen.