Fv 411 Laget - Bergendal

Bygging av ny fylkesveg mellom Laget og Bergendal i Tvedestrand kommune

Fv 411 ved Bergendal, øst for prosjektet Lasse Moen Sørensen   

Det er etablert om lag 440 meter ny veg i et område der eksisterende veg er veldig smal, med dårlige siktforhold, og utsatt for flom. Strekningen har økende trafikk som følge av utbygging i området. 

Utbedringen bidrar til økt trafikksikkerhet, hindrer at vegen blir stående under vann ved flom, og bedrer grunnforholdene. Den vil i tillegg korte ned avstanden og fjerne krappe svinger på dagens veg. 

Prosjektet var planlagt gjennomført med elever fra Blakstad VGS, men måtte gjennomføres av ekstern entreprenør. Prosjektet sto ferdig i mai 2021.

 

Veg Fv 411
Fase Ferdigstilt
Kommune Tvedestrand
ÅDT 600, 7% tungtransport
Til toppen