Fv 456 Hølleveien, GS-veg, fase 4 og 5

Det skal etableres bedre tilrettelegging for myke trafikanter langs Hølleveien og ryddes opp i en rekke kryss og avkjørsler mellom Rådhusveien og Stauslandsveien.

Foto av ferdig veg og gang- og sykkelanlegg ved Nygård skole - Klikk for stort bildeFv. 456 Hølleveien delprosjekt 4 og 5 Lasse Moen Sørensen

Området er sterkt trafikkert og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
En rekke private avkjørsler bidrar i tillegg til et uoversiktlig trafikkbilde og dårlig trafikksikkerhet.

Tiltakene i reguleringsplanen er delt inn i 6 delprosjekter som kan bygges i flere etapper. Dette inkluderer blant annet gang- og sykkelveg på hele strekningen, ny undergang under fv. 456 for myke trafikanter, sanering av flere avkjørsler, og rundkjøring ved Linnegrøvan. Rundkjøringen er rekkefølgekrav til et boligområde i nærheten. Løsninger som er valgt skal gi området et sentrumspreg med gode bokvaliteter samtidig som det sikres fremkommelighet for trafikken.

Det gjennomførte prosjektet har etablert trafikksikre løsninger for myke trafikanter, og sikret bedre fremkommelighet for kjørende i området rundt Nygård skole.

Strekningen er en viktig skoleveg og en oppgradering vil ha stor verdi for alle trafikantgrupper i området. 

Kryssområdet nord i planområdet (delprosjekt 1) skal løses som del av utbyggingsplan for ny videregående skole på Tangvall.
 

Første byggetrinn (delprosjekt 4 og 5)

Kartskisse over reguleringsplanen for delprosjekt 4 og 5 rundt Nygård skole - Klikk for stort bildeKart over området. Det skal jobbes innenfor den røde stiplede linjen.

 Ombyggingen gjør det tryggere for skoleelever å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter. Beboere i området kan enkelt gå eller sykle til Tangvall. Separering av gående og syklende gir bedre fremkommelighet for syklister, og større trygghet for de gående.

 

Opprustingen av området bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende på følgende måte:

Bussholdeplassen ved Nygård skole er utformet med ensrettet innkjøring for buss og foreldre som vil slippe av skolebarn. All avstigning er derfor på samme side, og skolebarna slipper å krysse kjøreareal.

Ny samleveg bak Hølleveien vil være en trygg veg for gående og syklende til et nytt krysningspunkt i sør over Hølleveien mot Nygård skole.

Dette er bygget

  1. En del av gang- og sykkelvegen er utvidet til sykkelveg med fortau.
  2. Busslomme ved Nygård skole er bygget om til en mer trafikksikker bussholdeplass
  3. Ny adkomstveg til husrekke langs vestside av Hølleveien er etablert. Denne er også et tilbud til gående og syklende. Det er etableres nytt krysningspunkt over fv. 456 ved Nygård skole, med gang- og sykkelforbindelse til den nye adkomstvegen. Dagens direkte avkjørsler ut på  fv. 456 er stengt.

I tillegg er det arbeidet med overvannsløsning, vann og avløp i følge med ny adkomstveg. Det er etablert ny belysning, og en del kabler og ledninger er lagt om i samarbeid med kommune og energiverk.


Finansiering

Finansiering av fase 4 og 5 ble håndtert med investeringsmidler fra fylkeskommunens tiltakspakke for koronapandemien.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, trafikksikkerhet, gang- og sykkeltrafikk, styrket sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg, høy ÅDT

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 456
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde:  10.500 ÅDT, 7% tungtransport

 

Dronefoto av Hølleveien med Nygård skole i bakgrunnen før prosjektet startet - Klikk for stort bildeHølleveien før bygging, med Nygård skole i bakgrunnen Anleggsdata AS