Fv 456 Stokkeland bru

Erosjonssikring av eksisterende bru og tilrettelegging for fremtidig ny bru i Kristiansand kommune

Foto av fv. 456 Stokkeland bru med dårlig asfalt, sett fra vegbanen mot øst. Foto. - Klikk for stort bildeFv 456 Stokkeland bru Lasse Moen Sørensen

Fv 456 Stokkeland bru ligger i bygda Søgne og er en enfelts bru med krevende kurvatur. Ved prosjektering av ny bru ble det oppdaget meget krevende grunnforhold som måtte erosjonssikres. Kostnaden til ny bru viste seg å bli høy, slik at planlagt finansiering kun dekket erosjonssikringen, del 1 av prosjektet. 
Eksisterende bru er krevende å vedlikeholde, og bør skiftes ut så snart det er mulig å finansiere prosjektet.

Brua er på sikt planlagt erstattet med ny bru oppstrøms eksisterende bru, i tråd med kommuneplanens beskrivelse av ny trasé for fv. 456 Langenesveien. Vegens linjeføring vil da bli bedret, og gjøre det enklere å ferdes her, særlig for større kjøretøy. 

I dag finnes det ikke tilbud til gående og syklende på strekningen som er regulert for prosjektet. Reguleringsplanen har derfor tatt høyde for å regulere tilstrekkelig areal for at gang- og sykkelveg kan bygges på strekningen langs Langenesveien fra Stauslandsveien til bakketopp ved Stokkeland, der eksisterende veg har gul midtstripe.

Veg: fv. 456 
Fase: Del 1, erosjonssikring, er ferdigstilt. Prosjektet er avsluttet. 
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde: 3.250 ÅDT, 5% tungtransport