Fv 456 Stokkeland bru

Erosjonssikring av eksisterende bru og tilrettelegging for fremtidig ny bru i Kristiansand kommune

Fv 456 Stokkeland bru Lasse Moen Sørensen  

Fv 456 Stokkeland bru ligger i bygda Søgne og er en enfelts bru med krevende kurvatur. Ved prosjektering av ny bru ble det oppdaget meget krevende grunnforhold som måtte erosjonssikres. Kostnaden til ny bru viste seg å bli høy, slik at planlagt finansiering kun dekket erosjonssikringen, del 1 av prosjektet. 
Eksisterende bru er krevende å vedlikeholde, og bør skiftes ut så snart det er mulig å finansiere prosjektet.

Brua planlegges å bli erstattet med ny bru oppstrøms eksisterende bru, i tråd med kommuneplanens beskrivelse av ny trasé for fv.456 Langenesveien. Vegens linjeføring vil da bli bedret, og gjøre det enklere å ferdes her, særlig for større kjøretøy. 

I dag finnes det ikke tilbud til gående og syklende på strekningen som er regulert for prosjektet. Reguleringsplanen har derfor tatt høyde for å regulere tilstrekkelig areal for at gang- og sykkelveg kan bygges på strekningen langs Langenesveien fra Stauslandsveien til bakketopp ved Stokkeland, der eksisterende veg har gul midtstripe.

   

Veg Fv 456
Fase Del 1, erosjonssikring, er ferdigstilt
Kommune Kristiansand 
Til toppen